1 КѲРИНТИНХН 7

1Тадна бичснә тускар. Күн гер эс авхла сән. 2Болв цалдң йовдл һаршгон тѳлә залу күн болһн гергтә болх, күүкд күн болһн залута болх йоста. 3Залу күн эврәннь гер-мал болсна бооцана даалһвран гергнәннь ѳмн күцәх зѳвтә, гергн күн эврә залуһиннь ѳмн бас гер-мал болсна бооцана даалһвран күцәх йоста. 4Гергн күн эврәннь цогц-махмудтан эзн биш болҗана, залунь эзнь болҗана. Залу күн бас эврәннь цогц-махмудыннь эзн биш болҗана, гергнь эзн болҗана. 5Нег-негнәсн бичә зултн. Зуг цаг зуур зѳвшәрәд, мѳргүл кехин тѳлә салҗ чадҗанат. Болв эрлг тадниг килнцд уңһадгоһар терүнә хѳѳн дәкн нег-негнләһән хамдан харһтн. Яһад гихлә, тадн бийән бәрҗ чадшгот. 6Энүнә тускар би таднд заквр биш, селвг ѳгч келҗәнәв. 7Цугтан нанла әдл болтха гиҗ би санлав. Зуг күн болһн Бурхнас авсн эврә билгтә, негнь нег билгтә, хойрдгчнь – талдан билгтә. 8Гер-мал болад уга улст болн белвсн улст, нанла әдл һанцар үлдтн гиҗ би селвг ѳгчәнәв. 9Болв кемр тедн бийән бәрҗ эс чадҗахла, тедн гер авх йоста. Яһад гихлә, гер авсн һал мет шатҗах седвәрәс деер болх. 10Гер-мал болсн улст би биш Деед Эзн заавр ѳгчәнә: гергн күн залуһасн салх зѳв уга. 11Болв кемр гергн залуһасн салсн болхла, һанцарн үлдтхә, эс гихлә залутаһан эвцх кергтә. Залу гергән хайшго йоста. 12Наадксднь Деед Эзн биш, би келхәр бәәнәв: кемр нег ахд Христост иткдго гергн бәәхлә, залутаһан тер бәәхәр седҗәхлә, тиим залу гергнәсн салх зѳв уга. 13Кемр күүкд күн эс иткдг залута болхла, тер залунь хамдан бәәхәр седҗәхлә, тиим гергн залуһасн салх зѳв уга. 14Яһад гихлә, Бурхнд эс иткдг залу гергәрн дамҗад Бурхнд нерәдгднә, эс иткдг гергн залуһарн дамҗад бас тиигнә. Кемр тиим эс болсмн болхла, теднә үрдүд буру номта улсин үрдүдлә әдл болх бәәсмн, болв тедн Бурхнд нерәдгдлә. 15Зуг Бурхнд эс иткдг гергчүд болн залус салхар седҗәхлә, салтха. Иим саамд Бурхнд иткдг күн сул бәәдлд тусҗана. Юңгад гихлә, Бурхн тадниг эвтән багтад бәәтхә гиҗ дуудвр кев. 16Бурхнд иткдг гергн, чи эврәннь залуһан аврч чадшгоһан альдас меднәч? Эс гихлә чи Бурхнд иткдг залу, эврәннь гергән аврч чадшгоһан альдас меднәч? 17Зуг күн болһн Деед Эзнә шиидсәр болн Бурхна кесн дуудврар җирһтхә. Эн зокъялд цуг иткдг улсиг би сурһҗанав. 18Кемр Бурхн дуудсн цагт керчүлгдсн күн бәәхлә, тиим күн эврәннь керчүлһән нуухмн биш болҗана. Кемр Бурхн дуудсн цагт эс керчүлгдсн күн бәәхлә, тиим күүнд керчүлһн керг уга. 19Керчүлгдсн күн эс керчүлгдсн тѳр уга юмн. Хамгин чинртәнь – әмтн Бурхна заавр күцәлһн. 20Күн болһн Бурхн дуудсн цагт бәәсн бәәдләрн үлдх зѳвтә. 21Бурхн дуудсн цагт чи ялч бәәсмн болхла, бичә терүнәсн ич. Болв кемр чамд сулдхвр авх арһ бәәхлә, терүгән олзл. 22Яһад гихлә, Христосла нииләд бәәтхә гиҗ Бурхна дуудсн ялч, Христосин сулдхсн күн болҗана. Түүшң Бурхна дуудсн сул күн Деед Эзнә ялч болҗана. 23Бурхн тадниг хулдҗ авла, тиигәд тадн күүнә мухла бичә болтн. 24Ахнр-дүүнр, күн болһн Бурхнла нииләд дуудгдсн цагт бәәсәрн үлдтн. 25Гер-мал уга улсин тускар келхлә, Деед Эзнә заавр нанд уга. Болв Деед Эзнә хәәрлтәр итклтә бәәсәр би иим санатав: 26Ѳдгә цагин күнд-түрүг оньгтан авч, күн болһн урднь бәәснлә әдләр бәәсн деер гиҗ би санҗанав. 27Чамд гергн бәәнү? Тиигхлә терүнәс сулдхар бичә седәд бә. Чи гер-мал болад угавч? Тиигхлә герг бичә хә. 28Болв кемр гер авхла, тиигхлә килнц һарһшгоч. Кемр күүкн мордхла, тиигхлә килнц һаршго. Зуг гер-мал болсн улс ѳдгә җирһлин күнд-түрүлә харһх. Таднд би харм тѳрҗәнәв. 29Ахнр-дүүнр, темдглсн цаг ѳѳрдҗ йовна гиҗ би келхәр седләв. Эн ѳдрәс авн гергтә әмтн гергн уга мет бәәх йоста. 30Һашудҗах улс эс һашудҗах метәр, байрта улс байр уга мет, хулд кедг улс мел юмн уга улсла әдл бәәтхә, 31эн делкәг эдлҗәх улс энүг эс эдлҗәсәр бәәтхә. Юңгад гихлә, эн бәәдләрн делкә удлго җирһдгән уурх. 32Би тадниг ямаран чигн килмҗәс сул бәәтхә гиләв. Гер авад уга күн Деед Эзнә кергт килмҗән ѳгнә, Деед Эзнд таасгдхар седнә. 33Гертә-малта күн ѳдгә тетквртән килмҗән ѳгнә, гергнәннь сә хәәнә. 34Терүнә седклнь хойр әңгрәд бәәнә. Гер-мал уга күүкд күн болн гиҗгтә күүкд Деед Эзнә тѳрт килмҗән ѳгнә, цогц-махмударн болн седкләрн Деед Эзнд бийән яһҗ нерәдхән ухална. Болв мордсн күүкд күн ѳдгә цага тѳрмүдт килмҗән ѳгнә, залуһиннь сә хәәнә. 35Би иигҗ келхләрн, таднд туста болтха гиҗәнәв. Би тадна юунд чигн харшлхар бәәхшв. Тадниг би чикәр бәәтхә гиҗәнәв, тиигәд бийән бүклднь мел харшлт угаһар, Деед Эзнә керг-үүлд церглтхә гиҗәнәв. 36Кемр кен чигн күн үг орулсн гиҗгтә күүкдтә чикәр бийән эс бәрҗәхт тоолҗахла, терүндән дегд дурта болад гер авхар седҗәхлә, тер эврәннь дурарн тер күүкән авх йоста. Энүнд килнц уга. 37Кемр күүнд гер бичә ав гиҗ эс келвчн, тернь гер авшго болад, бийән һартан бәрәд, ю кехән шиидәд, гиҗгтә күүк эс авхла, чик йовдл һарһх. 38Тиигәд гер авсн күн чик йовдл һарһҗана, гер эс авчах күн терүнәс үлү сән йовдл һарһҗана. 39Залу әмд бәәтл гергн залутаһан холвата. Кемр залунь ѳңгрхлә, тер сул күн болад, седкл туссн күүнд мордҗ чадҗана. Зуг тер күн Деед Эзнд иткдг болх йоста. 40Болв би хүвдән иигҗ тоолҗанав: сулдсн күүкд күн мордлго үлдхләрн буйн-кишгтә болх. Би болхла Бурхна Сәкүстәв гиҗ санҗанав.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\