1 КѲРИНТИНХН 8

1Тадна бичсн худл шүтәнд нерәдсн хотын тускар. «Бидн цугтан медрлтәвидн» гиҗ зәрм улсин келсиг бидн меднәвидн. Эннь чик, зуг тиим медрл күүнд ик сана зүүлһнә, дурн болхла терүг батрулна. 2Кемр кен чигн күн юм меддв гиҗәхлә, үнндән болхла, тиим күн медх дүңгәһән медҗәхмн уга болҗана. 3Болв Бурхн Бийдән дурта күүг меднә. 4Тиигәд худл шүтәнд нерәдсн хотын тускар келҗәнәв. Эн делкән худл шүтән мел чинр угаһинь бидн меднәвидн. Бурхн һанцхн, Түүнәс оңдань уга. 5Теңгрт болн һазр деер бурхд бәәнә гиҗ келцхәдг болв чигн, үнндән болхла, олн бурхд болн деедс бәәнә. 6Болв маднд болхла, һанцхн Бурхн болн Эцк бәәнә. Тер – цуг делкән Үүдәч, бидн Терүнә тѳлә бәәнәвидн. Мана тѳлә һанцхн Деед Эзн Исус Христос бәәнә. Терүгәр дамҗад цугтан үүдлә, терүгәр дамҗад бидн җирһл аввидн. 7Болв терүг медҗәхнь цугтан биш. Зәрм улс худл шүтәнлә иҗлдәд, тиим хот уухларн, терүгән худл шүтәнә гиҗ санцхана. Тиигәд сәәг мууһас йилһх арһ баһ болсар, тедн бийән хотар бузрдасмн болҗ тоолҗана. 8Болв эдлх хот мана холваг Бурхнла ясрулҗахмн уга. Кемр бидн хот эс эдлхлә, бидн мел юм гееҗәхшвидн. Кемр бидн хот эдлҗәхлә, мел юм олҗахшвидн. 9Болв тана сул бәәдл баһ итклтә улсиг килнцд бичә орултха гиҗ болһатн. 10Кемр сәәг мууһас йилһх тату арһта күн, медрлтә чамаг буру номта улсин сүмд сууһад хот ууҗахинь үзхләрн, эннь худл шүтәнд нерәдсн хот идхднь урмд ѳгхий? 11Тиигҗ күч уга улсиг, ах-дүүг тана медрл алшгой? Христос терүнә тѳлә үклүс. 12Тиигәд ахнр-дүүнриннь ѳмнәс килнц һарһхларн болн теднә сәәг мууһас йилһх арһ шавтахларн, тадн Христосин ѳмнәс килнц һарһҗанат. 13Тер тѳләд кемр мини ах-дүүг эдлх хот килнцд уңһаҗахла, терүг килнцд уңһашгон тѳлә би мах тѳрүц идшгов.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\