1 КѲРИНТИНХН 9

1Би сул күн биший? Би апостол биший? Мана Деед Эзн Исусиг би үзәд угай? Тадн Деед Эзн мини кесн кѳдлмшин ашнь болҗахшийт? 2Кемр би талдан улст апостол биш болхла, яһв чигн би тадндан апостолв. Юңгад гихлә, Христосла ниилснд тадна җирһл намаг апостол болҗасна темдг. 3Намаг шалһхла, би иигҗ бийән харсдув: 4Нанд хот идх болн уух зѳв угай? 5Мини зуульчлһнд Бурхнд иткдг гергм талдан апостолмудла, Деед Эзнә ахнр-дүүнрлә, Кеплә әдл намаг дахҗ чадшгой? 6Эс гиҗ һанцхн би болн Бар-Наба хойр эврәннь теткврән олхмби? 7Ямаран салдс эврәннь һаруһан даңшдви? Уста үзм тәрчкәд, ямаран тәрәч терүнә темс эс идхмб? Мал хәрүлҗәх күн, терүнә үснәс эс уухмб? 8Би энүнә тускар күүнә хәләцәс иштәһәр келҗәнү? Закан терүнә тускар эс келҗәнү? 9Яһад гихлә, Мошен Заканд иигҗ бичәтә: «Буудя цокҗах царин ам бичә бо». Бурхн цард сана зовҗану? 10Йирдән болхла, Бурхн мадна тускар келҗәхший? Мадна тускар боллго. Яһад гихлә, иигҗ бичәтә: «Һазр хаһлҗах болн буудя цокҗах күн, урһцин нег әңгнь авх нәәлвртәһәр кѳдлх зѳвтә». 11Бидн тадн дунд Әрүн Сәкүснә эк тәрвидн. Кемр бидн хәрүднь теткврин дѳң авчахла, тернь ик болхий? 12Кемр талдан улст таднас эн дѳң күләх зѳв бәәхлә, терүнәс үлү зѳв маднд бәәнә. Болв бидн эн зѳвән олзлҗахшвидн. Христосин туск Сән Зәңг торлго тардгар бидн цугинь даахдан белнвидн. 13Сүмд церглҗәсн улс сүмәс тетквр авдгиг тадн меддговта? Тәкл тәкдг ормд церглҗәх улс тәклин малас эврәннь хүвән авх зѳвтәй? 14Сән Зәңг тархаҗах улс тедү мет терүнәс җирһлиннь тетквр олх йоста гиҗ Деед Эзн закв. 15Болв би эн зѳвин нег чигинь олзлсмн угав. Тиигәд би эн зѳвиг бийиннь тѳлә эдлхәр бичҗәхшв. Тиим юм һарһхин орнд би шулуһар үксв. Нег чигн күн бардмнх учр нанас булаҗ чадшго. 16Сән Зәңг тархасарн би бардмнҗ чадшгов. Эн нанд ѳгсн заавр. Кемр Сән Зәңг эс тархахла, би басл зовлң эдлхв! 17Кемр энүг эврәннь дурар тархасмн болхла, тиигхлә би мѳңгәр ачлгдх зѳвтә бәәсмн. Зуг би даалһврар цәәлһвр кеҗәнәв, яһад гихлә, Бурхн нанд эн тѳриг күцәтхә гиҗ даалһв. 18Тиигхлә мини ачлвр ямаранв? Сән Зәңгиг би ѳңгәр цәәлһҗәнәв, терүнә ѳгчәх зѳвиг би олзлҗахшв. 19Би кенә чигн ялч эс болсн бийнь олн улсиг Бурхнд иткүлхәр би бийән цугтаннь ялч кевв. 20Христост евреймүдиг иткүлхәр би еврей болв. Мошен закаһар эс бәәв чигн Мошен закаһар бәәдг улст, тедниг Христост иткүлхәр би зака күцәдг күн болв. 21Закан угаһар бәәдг әмтнд тедниг Христост иткүлхин тѳлә би закан уга күн болв. Болв эннь намаг Бурхна зака эс күцәҗәнә гиҗәх темдг биш, терүнәс үлү би Христосин зака күцәҗәнәв. 22Күчн уга улст, тедниг Христост иткүлхәр би күчн уга күн мет болв. Цугтаннь тѳлә би цугнь болв, тиигхләрн зәрмсинь яһад болв чигн Христост иткүлхәр тиигв. 23Энүг цугтаһинь би Сән Зәңгин тѳлә кеҗәнәв, эврән чигн Терүнә әдс авхар седләв. 24Урлданд олн улс гүүнә, болв һанцхн күн диилвр бәрнә. Тер тѳләд ачлвр авхар гүүтн. 25Бѳкнр цугтан бийән чаңһ бәрнә. Энүгән тедн цаг зуур ачлврин тѳлә күцәнә, бидн болхла энүг мѳңк ачлврин тѳлә кеҗәнәвидн. 26Тиигәд би керг угаһар гүүшгов, аһарт нудрмарн сегсрҗ ноолдшгов. 27Болв би эврәннь цогц-махмудан һарднав, терүг эврәннь седсәрн бәрнәв. Иигҗ би талдан улст ном цәәлһхләрн, урлданд орх зѳвән геешгон тѳлә тиигнәв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\