1 ЙОХАН 1

1Орчлң үүдхәс ѳмн бәәсн әмн җирһл ѳгдг Үгин тускар бидн зәңглҗәләвидн. Бидн Тер Үгиг соңславидн, эврәннь нүдәрн үзләвидн. Терүг лавтаһар харҗ, бий цогцинь һарарн бәрҗ үзләвидн. 2Әмн җирһл үзгдв, бидн энүг үзвидн. Тер учрар бидн энүнә тускар герчләд, мѳңк җирһлин тускар зәңглҗәнәвидн. Эн мѳңк җирһл Эцктә бәәһәд маднд үзгддг болв. 3Тадниг маднла үүрлҗ бәәтхә гиһәд, үзсән, соңссан таднд зәңглҗәнәвидн. Мадн болхла Эцктә болн Терүнә Кѳвүтә Исус Христоста үүрлҗ бәәнәвидн. 4Бийән икәр байрлулхар бидн энүг бичҗәнәвидн. 5Исус Христосас соңссн номиг ода таднд бидн зәңглҗәнәвидн. Эн ном: Бурхн гисн герл, Түүнд тѳрүц харңһу уга. 6Кемр бидн Терүнлә үүрлҗәнәвидн гиһәд, харңһуд бәәхлә, бидн худл келҗәнәвидн, болв үнниг даххшвидн. 7Кемр бидн Бурхнла әдл герлтә йовхла, бидн хоорндан үүрлҗ бәәнәвидн, болв Терүнә Кѳвүнә Исусин цусн мадниг ямаран чигн килнцәс цеврлнә. 8Кемр бидн килнц угавидн гихлә, бидн бийән мекләд, Бурхна үнн угаһар бәәнәвидн. 9Кемр бидн килнц кесндән Бурхнд медүлхлә, Бурхн мана килнциг тәвҗ ѳгх, ямаран чигн буру йовдлас цеврлх. Яһад гихлә, Бурхн итклтә болн үнн чик. 10Зуг кемр бидн килнц кесн угавидн гихлә, Бурхиг худлчд тоолҗанавидн, тиим учрас тегәд Терүнә үг маднла бәәхш.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\