1 ЙОХАН 3

1Эцкин дурн ямр ик болдгинь сантн! Тер мадниг Эврәннь үрдүдт тоолна. Бидн үнндән Бурхна үрдүд. Орчлң Бурхиг тѳрүц эс меддг учрас мадниг медхш. 2Хәәртә үүрмүд мини! Бидн Бурхна үрдүд, болв ямаран бәәдлтә болхан медҗәхшвидн. Болв Христосиг ирхлә, Терүнлә әдл болхвидн гиҗ меднәвидн. Яһад гихлә, Терүг ямаран болдгинь үзхвидн. 3Христост нәәлдг күн бийән цеврлдг, яһад гихлә, Христос Бийнь цевр. 4Килнц гиснь – зака эвдлһн болдг учрас килнц кесн күн Бурхна закаг эвднә. 5Әмтиг килнцәснь сулдххар Христос ирв. Христос Бийнь нүл уга. 6Терүнтә негдҗ бәәдг күн болһн килнц кедг авъясан хайна. Килнц кедг күн болхла, Терүг үзхш, Терүг тѳрүц медхш. 7Үрдүд мини! Күн тадниг бичә меклтхә! Чик йовдлар бәәдг күн Христосла әдл чик седклтә болна. 8Эклцәс авн эрлг килнц кедг учрас килнц кедг күн эрлгәс болҗана. Эрлгин кесн йовдлмудыг эвдхәр Бурхна Кѳвүн орчлңд ирҗ. 9Бурхнас тѳрсн күн килнц кедг авъяс уга. Яһад гихлә, тер Бурхна ѳгсн шин җирһл эдлнә. Бурхн терүнә Эцк болсн учрас тер күн цааранднь килнц кеҗ чадхш. 10Бурхна эс гиҗ эрлгин үрдүдиг иигҗ медҗ чадхит: чик кергән эс күцәдг күн, эс гиҗ ахдан дурго күн Бурхна үрн биш. 11Бидн нег-негндән дурта болх йоставидн. Энүг бидн экнәс авн соңславидн. 12Кәнлә әдл бичә болтн. Тер эрлгәс болсн тѳләд дүүһән алсмн. Яһад алҗ гихлә? Терүнә йовдлмуднь хар бәәҗ, дүүһиннь йовдлмуднь болхла чик бәәҗ. 13Ахнр-дүүнр, кемр орчлң таднд дурго болхла, бичә ѳвртн. 14Эврәннь ахнр-дүүнртән дурта болдг учрас бидн үкләс әмн-җирһлд орсан меднәвидн. Ахдан дурго күн үклин үлмәд бәәнә. 15Ахдан дурго күн алач болдг мѳн. Ямаран чигн алач мѳңк җирһл эдлшгоһинь тадн меднәт. 16Христос мана тѳлә әмән ѳгснд бидн дуриг үзвидн. Бидн бас эврәннь ахнр-дүүнриннь тѳлә әмән әрвллго бәәх йоставидн. 17Кемр элвг-делвгәр бәәсн күн эврәннь ахан түрү бәәдгинь үзв чигн терүнд санань эс зовхла, «Би Бурхнд дуртав» гиҗ тер яһҗ келҗ чаддмб? 18Үрдүд мини! Үгәрн болн хоосн келәрн биш, зуг керг-үүләрн үнндән дурлхмн. 19Бидн Бурхна ѳмн әәмшг угаһар бәәдгиг болн үннә улс болдгиг иигҗ медхвидн: кемр мана зүркн мадниг гемшәхлә, Бурхн мана зүркнәс үлү ик болад, цугинь меднә. 21Хәәртә үүрмүд мини! Кемр мана зүркн мадниг эс гемшәхлә, бидн зѳргтәһәр Бурхна ѳмн зогсҗ чадҗанавидн. 22Бурхна зааврмуд күцәдг болн Терүнә таалар бәәдг учрас бидн зальврад, Бурхнас юм эс сурв чигн, цугинь авч чадҗанавидн. 23Терүнә Кѳвүнә Исус Христосин нернд иткәд, Христос Бийнь маднд заасар нег-негндән дурта болх йоставидн. Эн Бурхна заавр. 24Бурхна зааврмуд күцәдг күн Бурхнла негн. Бурхн терүнлә бас ниилҗ бәәнә. Бурхн маднд Сәкүс ѳгсн учрас бидн Бурхиг маднла ниилҗ бәәдгинь меднәвидн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\