1 ЙОХАН 4

1Хәәртә үүрмүд мини! Сәкүсн болһнд бичә итктн! Зуг сәкүсн болһниг Бурхнас эс гиҗ Бурхнас бишинь шүүҗ медтн. Яһад гихлә, эн орчлңд ода деми әәлдәчнр олн болҗ. 2Бурхна Сәкүсиг иигҗ медтн: Исус Христосиг күн болҗ ирв гиҗ келдгнь Бурхна Сәкүсн. 3Болв Исус Христосиг күн болҗ ирв гиҗ эс келдгнь Бурхна Сәкүсн биш. Тер Христосин ѳшәтнә сәкүсн. Терүг ирх гиҗ тадн соңслат, ода тер орчлңд ирсн бәәнә. 4Үрдүд мини! Тадн Бурхнас, тадн деми әәлдәчнриг диилвт. Яһад гихлә, тана седклд Бәәдгинь орчлңд бәәдгәс деер. 5Тедн эн орчлңгин улс, орчлңгин тускар келнә, орчлң тедниг соңсна. 6Зуг бидн Бурхнас. Бурхиг меддг күн мадниг соңсна. Бурхна биш күн мадниг соңсхш. Тиигәд бидн үннә хаалһ заадг Сәкүсиг хаҗһр хаалһд орулдг сәкүснәс йилһҗ чадҗанавидн. 7Хәәртә үүрмүд мини! Нег-негндән дурта болхмн. Дурн Бурхнас. Тер учрар дурлдг күн Бурхнас тѳрсн болн Бурхиг меднә. 8Кү эс дурлдг күн Бурхиг медшго, яһад гихлә, Бурхн гисн дурн. 9Ор һанцхн Кѳвүһән орчлңд илгәһәд, Бурхн Эврәннь дуран маднд үзүлв. Терүнә нилчәр мадниг мѳңк җирһлтә болтха гиҗ Бурхн тиигҗ. 10Дурн гисн эн: бидн Бурхнд дурлсн биш, Бурхн маднд дурлҗ, әмтнә килнциг Эврәннь Кѳвүһәрн тәвҗ ѳгүлхин тѳлә Терүг орчлңд илгәҗ. 11Хәәртә үүрмүд мини! Кемр Бурхн маднд тиигҗ дурлхла, бидн бас нег-негндән дурта болх зѳвтәвидн. 12Бурхиг күн тѳрүц үзәд уга. Зуг кемр бидн нег-негндән дурта болхла, Бурхн маднла нииләд бәәнә, болв Бурхна дурн мадниг, талдан улсиг улм икәр дурлхиг дасхна. 13Бурхн маднд Сәкүсән ѳглә. Тиим учрар Бурхн маднла ни-негн бәәдгинь болн мадн Терүнлә ни-негн бәәдгинь бидн меднәвидн. 14Бурхн Эцк Кѳвүһән орчлңгин Аврач кехәр илгәсиг үзәд бидн герчнр болҗанавидн. 15Исусиг Бурхна Кѳвүн гиҗ иләр келдг күн Бурхнла ни-негн бәәнә. Бурхн терүнлә бас ни-негн бәәнә. 16Бидн Бурхиг маднд дурта болдгинь медвидн, Тер дурнд итквидн. Бурхн гисн дурн. Бурхнд болн хаҗудк улстан дурта күн Бурхнла ни-негн бәәнә. Бурхн терүнлә бас ни-негн бәәнә. 17Бидн Бурхнд йосндан дуртавидн. Иим учрар бидн Зарһин ѳдрт әәмшг угаһар бәәхвидн. Яһад гихлә, бидн Исус Христосла әдл эн орчлңд бәәнәвидн. 18Дурн әәнә гидг юм медхш. Зуг тѳгс дурна учрар әәмшг кѳѳгднә. Яһад гихлә, күн цааҗ ирх гиһәд әәнә. Әәдг күн Бурхиг күццднь дурлхш. 19Бурхн түрүләд маднд дурлсн учрар бидн Бурхнд дуртавидн. 20Би Бурхнд дуртав гисн, зуг ахдан дурго күн худлч болна. Яһад гихлә, үзгддг ахдан дурго күн үзгддго Бурхнд дурлҗ чадшго. 21Христос маднд иим заавр үлдәв: Бурхнд дурта күн ахдан дурта болх зѳвтә.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\