1 ЙОХАН 5

1Исусиг Бурхна илгәсн Аврач гиҗ иткдг күн Бурхнас тѳрҗ. Эцкд дурта күн үрнднь дурта болдг мѳн. 2Бурхнд дурта болад, Терүнә заавриг күцәдг учрас бидн Бурхна үрдүдт дурта болдган меднәвидн. 3Яһад гихлә, Бурхна заавриг күцәдг күн Бурхнд дуртаһан медүлнә. Бурхна зааврмуд маднд кецү биш. 4Яһад гихлә, Бурхнас тѳрсн күн орчлңгиг диилҗ чадна. Бидн иткләрн орчлңгиг диилнә гидгнь эн: мана иткләр диилнәвидн. 5Орчлңгиг кен диилхмб? Исусиг Бурхна Кѳвүн гиҗ иткдг күн. 6Исус Христос усн цусн хойрар дамҗҗ ирҗ. Тер һанцхн усар биш, зуг усн цусн хойрар дамҗад ирҗ. Әрүн Сәкүсн энүг үнн гиҗ герчлҗәнә, яһад гихлә, Әрүн Сәкүсн бийнь үнн болҗана. 7Һурвн герч эн: 8Әрүн Сәкүсн, усн болн цусн. Эн һурвн нег юмна тускар герчлҗәнә. 9Бидн әмтнә герчллһнд иткнәвидн, зуг Бурхна герчллһн деер. Бурхн Бийнь Кѳвүнә тускар герчлҗәнә. 10Бурхна Кѳвүнд иткдг күүнә седклд эн герчллһн бәәнә. Бурхнд эс иткдг күн Бурхиг худлчд тоолна, яһад гихлә, Бурхиг Эврәннь Кѳвүнә тускар герчлснд тер иткҗәхш. 11Герчллһн эн: Бурхн маднд мѳңк җирһл ѳгв, Терүнә Кѳвүн мѳңк җирһлин булг. 12Бурхна Кѳвүтә бәәдг күн мѳңк җирһл эдлнә. Бурхна Кѳвүн уга күн мѳңк җирһл эдлхш. 13Тадниг мѳңк җирһл эдлдгиг медтхә гиҗ би энүг Бурхна Кѳвүнә нернд, иткдг таднд бичв. 14Бидн зѳргтәһәр Бурхна ѳмн зогсҗанавидн. Яһад гихлә, Бурхна таалар ю эс сурв чигн, Бурхн мадниг соңсх. Энүг бидн Бурхна ѳмн лавта меднәвидн. 15Кемр юуна тускар эс зальврв чигн, Терүг соңсдгинь бидн медхлә, сурсан авч чадхиг бас меднәвидн. 16Кемр кен чигн ахан үклд орулдго килнц кеҗәхинь үзхлә, терүнә тѳлә зальвртха. Бурхн терүг әмд үлдәх. Зуг энд би үклд орулдго килнц кесн күүнә тускар келҗәнәв. Зуг үклд орулдг килнц бәәнә. Үклд орулдг килнц кесн күүнә тѳлә бичә зальвртн. 17Ямаранчн буру йовдл килнц мѳн. Болв үклд орулдго килнц бас бәәнә. 18Бурхнас тѳрсн күн болһн цааранднь килнц кехш. Бурхна Кѳвүн терүг әрвлнә. Тиим күүнд эрлг му юм кеҗ чадшго. 19Бидн Бурхна үрдүд болдган меднәвидн. Зуг эн орчлң эрлгин үлмәд бәәнә. 20Мадниг йосн Бурхиг медтхә гиһәд, Бурхна Кѳвүн ирәд маднд медрл ѳгв. Энүг бидн меднәвидн. Бидн йосн Бурхнла болн Терүнә Кѳвүн Исус Христосла ни-негн бәәнәвидн. Исус Христос болхла, йосн Бурхн болн мѳңк җирһл. 21Үрдүд мини! Шүтәнәс хол йовтн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\