1 ПЁТР 1

1Исус Христосин апостол Пётрәс Понт, Һалатья, Кападокья, Азий болн Битүнья гидг һазрмудар тарсн Бурхна шүүҗ авсн улст. 2Бурхн Эцкин медрләр тадн шүүҗ авгдсн биләт, Исус Христосин үгд орхин тѳлә, Терүнә цусар цеврлгдхин тѳлә Әрүн Сәкүсәр әрүлгдсн биләт. Цаһан сана, эвтә җирһл таднд элвгәр ѳггдтхә! 3Мана Деед Эзн Исус Христосин Эцк Бурхнд магтал! Эврәннь хәәрлтәр Бурхн Исус Христосиг әмдрүләд маднд шин җирһл ѳгсмн. Цуг эн маднд әмд нәәлвр ѳгчәнә. 4Тегәд чигн цевр болн тѳрүц үрдго, цагин аюлар уга болдго, тана тѳлә теңгр деер хадһлгдсн зѳѳриг бидн авхар нәәлҗәнәвидн. 5Иткләр дамҗад, Бурхн күчән олзлад, мадниг аврхар хадһлна. Эн аврлт сүл цагт үзгдх. 6Олн зүсн сѳрлһнәс кѳлтә тадн невчкн зуур зовад бәәвв чигн, энүнд байрлтн. 7Тана иткл йосн иткл мѳн гидгнь лавлхин тѳлә сѳрлһнлә харһна. Тана иткл уга кегдв чигн, зуг һалар сѳргдҗәх алтнас үнтә. Сѳрлһ үзсн тана иткл йосн иткл болҗ үзгднә. Тегәд тер иткл Исус Христосин ирх ѳдр таднд туурмҗ, магтал, ач ѳгх. 8Тадн Христосиг эс үзвчн Терүнд дурта болнат. Терүг ода эс үзвчн тадн Исуст иткнәт. Туурмҗар гилвксн келҗ болшго байрар байрлнат. 9Тана итклин күсл болдг аврлт тадн авчанат. 10Әәлдәчнр кинән кевәр хәәҗ аврлһна туск шинҗлтин кѳдлмш күцәсмн. Тедн таднд ѳггдх хәәрлтин тускар әәлдсн билә. 11Христосин Сәкүсн теднә дотр Христосин зовлңгин тускар болн хѳѳтк ирх туурмҗин тускар герчлҗәв. Тер цагт тедн кезә, яһҗ аврлт туслхиг шинҗлсмн. 12Теңгрәс илгәгдсн Әрүн Сәкүсәр таднд Сән Зәңг цәәлһҗәх улсин келснь әәлдәчнрт биш, таднд тус күргҗәхиг әәлдәчнрт медүлгдсн билә. Эн юмна тускар Бурхна элчнр чигн медхәр седнә. 13Тиим учрар ухан седкләрн юм күцәхд белн бәәтн, серглң бәәтн. Исус Христосин ирх ѳдр таднд ѳггдх хәәрлтд бүклдән нәәлтн. 14Соңсхврта үрдүд мет бәәтн. Бурхиг медхин ѳмн бәәсн му седвәрәр бичә бәәтн. 15Ю эс күцәв чигн, таниг дуудсн Бурхнла әдл әрүн кевәр бәәтн. 16Энүнә тускар Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә бәәнә: «Нанла әдл әрүн болтн, яһад гихлә, Би әрүнв». 17Кемр тадн күүнә чирә хәләлго керг-үүләрнь әмтнә зарһ кедг Бурхиг «Аав» гиһәд нерәддг болхла, эн орчлң деер бәәх үлдсн насан Бурхиг күндләд давултн. 18Тана ѳвк эцкнр ѳгсн хоосн җирһләс түргн уга кегддг алтар болн цаһан мѳңгәр хулдҗ эс авгдсан тадн меднәт. 19Зуг тадн дуту уга цевр хурһн мет Христосин ик үнтә цусар хулдҗ авгдлат! 20Христос орчлң үүдснәс ѳмн шүүҗ авгдсн билә, болв тана тѳлә эн сүл цагт ирсн бәәнә. 21Христосин нилчәр тадн Бурхнд иткдг болвт. Бурхн Исусиг әмдрүлҗ туурулсмн. Эн учрар тадн Бурхнд иткнәт, нәәлнәт. 22Үннә үгд орад, ахнр-дүүнрин йосн дуриг үзүлхәр тадн седклән цеврүлвт. Иим учрар тадн әрүн седкләрн оньдиндән нег-негндән дурта болтн. 23Тадн үрдг экнәс биш, мѳңк бәәдг Бурхна үгәс тѳрсн биләт. 24Яһад гихлә, «орчлңгин әмтә-киитә юмн ноһан мет, теднә туурмҗ теегин цецгә мет. Ноһан хумхарна, цецгәс хагсад унҗ одна, 25Зуг Деед Эзнә үг мѳңк болна». Эн үг тадн дунд тархагдсн мѳн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\