1 ПЁТР 2

1Тадн ямаран чигн худл келдг, хар саната, хойр чирәтә бәәдлән, үлү үзлһнә, худл герчллһнә заңган хайтн. 2Нилх үрн үс уухар седдг метәр, тадн Бурхна үгәс уухар седтн. Тегәд тадн ѳсәд аврлтд күрхит. 3Яһад гихлә, тадн Деед Эзн цаһан саната болдгинь бийстн медҗ аввт. 4Деед Эзн тал ѳѳрдтн. Тер әмтнә һолсн әмд чолун болвчн, Терүг Бурхн шүүҗ авла. Тер Бурхна хәләцәр үнтә болҗана. 5Бурхн тадниг әмд чолун кевтә олзлад, Эврәннь сүмиг тосхҗана. Тегәд тадн әрүн гелңгүд болад, Әрүн Сәкүснәс һарчах бәрц бәрхит. Эн тәкл Исус Христосар дамҗад Бурхнд тааста. 6Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Хәләтн! Ода Би Сион деер шүүҗ авсн сүүрин эрдни һол чолу тәвҗәнәв. Терүнд иткдг күн тѳрүц һутагдшго». 7Тегәд таднд, иткдг улст, эн чолун ик үнтә болҗана. Зуг эс иткдг улст: «Эн чолун тосхачнрин һолсн чолун, герин сүүрин һол чолун болҗ», – гиҗ Бурхна Бичгт бичәтә. Бас иигҗ бичәтә: «Эн чолунд әмтн бүдрәд унна. Эн харш чолун». 8Тедн Бурхна үг эс соңссндан бүдрнә. Тиим заята улс тедн. 9Тадн болхла, Бурхна келн-әмтн, шүүҗ авгдсн әрүн болн Бурхна алдр йовдлмуд зәңглх улс болн Хаана гелңгүд мѳн. Бурхн тадниг харңһуһас Эврәннь һәәхмҗтә герлүр дуудсн билә. 10Урднь тадн келн-әмтн биш биләт, ода Бурхна келн-әмтн болвт. Урднь Бурхн тадниг хәәрлсн уга билә, ода болхла хәәрлнә. 11Хәәртә үүрмүд! Би тадниг зуульч болн хәр улс метәр эрҗәнәв: Тана ухан-седклтә дәәлддг килнцтә тачалмудас хол йовтн. 12Буру номта улс дунд чикәр бәәтн. Тегәд тадниг хар сана һарһдг улс гиҗ гемшәдг әмтн тана цаһан йовдлмуд үзә бәәҗ Бурхиг ирхлә, Терүг туурулх. 13Деед Эзнә тѳлә эн орчлңгин йосн болһнла соңсхврта бәәтн. Һол йосн болҗах хааг соңстн. 14Му йовдл һарһдг улсиг цааҗлхин болн сә кедг улсан ачлхин тѳлә хаана тәвсн ахлачнриг соңстн. 15Бурхна таал иим: Сә кеҗәсәрн эргү әмтнә меддгоһас һарсн күүндвриг уурултн. 16Тадн сул улс кевтә бәәтн. Зуг хар санаг нуухин тѳлә, сул бәәдлән бичә олзлтн. Бурхна зарцнр мет бәәтн. 17Цуг улсиг күндлтн эврәннь ахнр-дүүнртән дурта болтн, Бурхнд сѳгдтн, хааг күндлтн. 18Зарцнр, эврәннь эздүдән күндлҗ соңстн. Һанцхн сән болн номһн эздүдән биш, шүрүн заңгта эздүдән бас соңстн. 19Кемр тадн Бурхна тускар ухалад, буру юм кел уга, зовлң даахла, эн Бурхнд тааста. 20Кемр тадниг буру кесн учрас цокснд тадн тесхлә, ямаран олз бәәхмб? Зуг кемр сә кеснәс кѳлтә тадн тесҗ, зовлң даахла, Бурхнд тааста. 21Иигҗ бәәтхә гиһәд Бурхн тадниг дуудсн билә. Христос тана тѳлә зовлңган эдлв. Мадниг Терүнә ишксн хаалһар йовтха гиҗ Христос маднд үлгүр болҗ үлдлә. « 22Килнцтә йовдл Тер тѳрүц кесн уга, Терүнә үгд худл уга билә. 23Терүг му келсн цагт хәрүднь кү му келсн уга. Зовлң дааҗаһад, Тер кү әәлһсн уга. Зуг үнн, чикәр зарһ кедг Бурхнд нәәлдг билә. 24Мадниг килнцин үлмәһәс һарад, чикәр бәәтхә гиһәд, Тер Бий деерән мана килнц авад, кирсд әмән ѳгсмн. Терүнә шавар бидн эдгләвидн». 25Тадн тѳѳрсн хѳд мет биләт. Зуг ода эврәннь Хѳѳч талан, тана седклин Харулч талан хәрү ирвт.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\