1 ПЁТР 3

1Гергчүд, Бурхна үгиг иткдго залус тадна Бурхиг күндлдг болн цевр бәәдл җирһл үзәд, тана үг угаһар Бурхнд итктхә гиһәд, эврәннь залусин үгд ортн. 3Тана йосн сәәхнь гүрсн үснәс, алтнас болн хувцнас һарчах һазак сәәхнь биш болтха. 4Зуг тана седклин тѳвкнүн заңгас һарчах мѳңк сәәхнь йосн сәәхнь болтха. Эн сәәхнь Бурхнд ик үнтә. 5Тиигәд одҗ кезәңк әрүн күүкд улс Бурхнд итксәрн болн залусин үгд орсарн бийән кеерүлдг билә. 6Сарра тиим күүкд күн билә. Тер Абрахамин үгд орад, терүг «Мини Эзн» гиҗ нерәддг бәәҗ. Кемр тадн юмнас әәлго сә кехлә, Сарран күүкд болхит. 7Тиим кевәр, залус, гергчүдән тевчтн. Тана гергчүд таднас чидләрн баһ болдгинь медтн. Эдн таднла әдл Бурхна җирһлин билг бас авхинь медә бәәҗ теднлә җирһтн. Тана зальврлһнд саалтг бичә болтха гиһәд тиигҗ бәәтн. 8Аш сүүлднь, цуһар нег ухаһар бәәтн, нег-негндән сана зовтн, нег-негндән ахнр-дүүнр мет дурта болтн, цаһан седклтә болн номһн заңгта болтн. 9Таднд му кесн күүнд му бичә кетн, таниг му келсн күүг бичә му келтн. Зуг тедниг йѳрәтн. Яһад гихлә, Бурхн таниг әмтиг йѳрәхин тѳлә дуудв. Таднд әдс ѳгнәв гиҗ Бурхн үг ѳгв. 10Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Җирһлд дурта күн, сән цаг үзхәр бәәх күн эврәннь келән татҗ, худл келдгән уурх зѳвтә. 11Тиим күн хар саната йовдлмудан үлдәһәд, сән йовдлмуд күцәһәд, әрүн седкләрн эвәр бәәхәр шунтха. 12Деед Эзн үнн чик седклтә улсиг хәләнә, теднә зальврсиг соңсна, зуг му кедг әмтнлә сѳрүцнә». 13Таниг сә кехәр седәд бәәхлә, кен таднд му кехмб? 14Зуг кемр тадн сән йовдл кеснәс кѳлтә зовлңган эдлхлә, тадн буйн кишгтәт. Күүнәс бичә әәтн, бичә зовтн. 15Болв седкләрн Христост сѳгдтн, Деед Эзн гиҗ Терүг күндлтн. Тана нәәлврин тускар сурҗасн кен чигн күүнд кезәчн хәрү ѳгхд белн болтн. 16Зуг номһн кевәрн болн тевчңгүһәр энүг кетн. Тана зүркн бийитн гемшәгддгоһар тиигҗ кетн. Яһад гихлә, Христосла ниилҗ бәәсн цаһан саната тана җирһлин тускар му келсн әмтн худл келсн тѳләдән ичр үзх. 17Кемр эн Бурхна таал болхла, му кеснәс кѳлтә зовхин ормд сә кеснәс кѳлтә зовснь деер. 18Килнцәс кѳлтә цуг әмтнә тѳлә Христос нег дәкҗ үксмн. Тер чик седклтә күн килнцтә улсин тѳлә үксмн. Тедниг Бурхн тал авч ирхәр үксмн. Христос күн болад алгдв. Зуг Тер Сәкүснлә негдәд әмдрсмн. 19Исус Сәкүсәрн йовад, бәрәнд бәәсн хар сәкүсдт номан тархасмн. 20Ноахиг керм тосхсн цагт, Бурхн сәкүсдиг тесвртәһәр күләсн цагт, тедн Бурхна үгд орсн уга. Керм дотр цѳѳкн улс, нәәмхн күн орад, усар дамҗад авргдсмн. 21Эн ода тадниг аврдг кирсллһнә зург. Уснд кирсллһн цогц махмудын кир уһалһн биш, эн намаг гемшәдго зүрк ѳгтн гиҗ Бурхнас сурлһн. Кирсллһн Исус Христосин әмдрлһәр дамҗад тадниг аврна. 22Исус теңгр деер һарад, Бурхна барун һарт сууна. Залдг болн йос бәрдг Бурхна цуг элчнр Христосин медәнд бәәнә.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\