1 ПЁТР 4

1Кемр Христос цогц-махмударн зовагдсн болхла, тадн бас зовлң эдлхәр белн болтн. Цогц бийәрн зовдг күн килнц кедгән уурна. 2Тегәд тер цагас авн күн эврәннь седвәрәр биш Бурхна таалар насни туршт бәәнә. 3Урднь тадн буру номта улсин дурта юм кеһәд дала цаг үрәввт. Тана бәәдл-җирһл ичр уга бәәдләрн, седклин тачаларн, согтхин тѳлә цуглрдгарн, согтуһар дала бузр юм кедгәрн, шүтәдт ичртә кевәр сѳгдлһәрн темдгтә билә. 4Ода болхла буру номта улс тадниг теднә зерлг, ухан уга йовдлмудт эс орлцхла ѳврмҗ кенә. Тегәдчн тадниг тедн му келнә. 5Зуг әмд болн үксн улсин зарһ удл уга кех Бурхна ѳмн тедн кесн үүләрн тооцаһан ѳгх. 6Эн учрар Сән Зәңг үксн улст цәәлһгдсн билә. Тегәд теднә цогц-махмуд үкләр цааҗлгдвчн, тедн Бурхнла әдл сәкүсәрн бәәҗ чадна. 7Удл уга цугин чилгч ирх. Эн учрар бийән бәртн, серглң ухата бәәтн, зальврхар белн болтн. 8Хамгин түрүнд әрүн седкләрн нег-негндән дурта болтн, яһад гихлә, дурн дала килнц тәвнә. 9Һундл ѳрглго нег негән гиичлүлтн. 10Тадн дундас кен чигн күн Бурхна олн-зүсн билгин залач мет Бурхнас авсн онц билгиг талдан әмтнә сәәһин тѳлә олзлх зѳвтә. 11Үг келҗәх күн Бурхна үг олзлх зѳвтә. Талдан улст нѳкд болҗах күн энүг Бурхна ѳгсн күчәр кех зѳвтә. Тиигхлә Бурхн цуг юмнд Исус Христосар дамҗад туургдх. Терүнә туурмҗ болн күчн мѳңкиндән бәәтхә. Тиигтхә! 12Хәәртә үүрмүд, таниг сѳрхин тѳлә илгәгдсн һал шүрүн зовлңд орсн цагтан бичә алң болтн. Энд ѳврмҗтә юмн уга. 13Зуг Христосин зовлңд орлцсндан байрлтн. Тиигәд Терүнә туурмҗ үзүлгдх цагт, тана седкл күццднь байрар дүүртхә. 14Кемр тадниг Христосас кѳлтә му келхлә, тадн буйн кишгтәт, яһад гихлә, Бурхна Туурмҗта Сәкүсн таднла хамдан бәәнә. 15Зуг тадн дундас кен чигн алач, хулхач, хар саната йовдл кедг, күүнә кергт орлцдг күн болҗ зовлң бичә эдлтхә. 16Кемр тадн христиан болҗ зовлң эдлхлә, энүнәс бичә ичтн, зуг тиим ач эдлсндән Бурхиг туурултн. 17Яһад гихлә, Зарһин цаг ирв. Бурхна гер-бүләс зарһ эклх. Кемр зарһ маднас эклхлә, Бурхна Сән Зәңгд эс иткдг улсла юн учрхмб? 18Кемр «чик седклтә күүнд аврлт авхд күчр-күнд болхла», Бурхнд иткдго улсиг, килнцтә улсиг юн күләҗәхмб? 19Эн учрар Бурхна таалар зовҗасн улс эврәннь әмән итклтә Үүдәчд даалһад, цааранднь чигн сә кеһәд бәәтхә.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\