1 ПЁТР 5

1Би Христосин зовлңгиг үзсн болн үзүлгдх зѳвтә туурмҗ хувах чонҗин һардачв. Тадн дунд бәәсн чонҗин һардачнриг онц кевәр сурҗанав. 2Таднд даалһсн Бурхна сүрг хәрүлтн. Күчәр келгҗәх кѳдлмш мет биш седкләрн эн кергән күцәтн. Мѳңгнә тѳлә биш әрүн седкләрн церглтн. 3Таднд даалһсн улст нойн бичә болтн, зуг Бурхна сүргт үлгүр болтн. 4Тиигхлә Ах Хѳѳч ирхлә, тадн туурмҗин тѳрүц үрдго титм авхит. 5Тиим кевәр баһчуд чигн чонҗин һардачнрин үг соңстн. Хоорндан цуһар номһн кевәр бәәтн. Яһад гихлә, «Бурхн омгта улсин ѳмнәс сѳрүцнә, зуг номһн улст хәәрлт ѳгнә». 6Эн учрар күчтә Бурхна ѳмн бийән номһрултн. Цагнь ирхлә, Бурхн тадниг деегшулх. 7Зовҗах седклин ацаһан Бурхнд ѳгтн, яһад гихлә, Тер таднд килмҗән ѳгнә. 8Бийән бәрәд, серглң бәәтн. Тана ѳшәтн эрлг, ѳѳртн күүг зальгхар хәәҗәх арслң мет күркрәд йовад бәәнә. 9Бат итклтә бәәтн. Эрлгин ѳмн зѳрлцҗ зогстн, нарт делкәд бәәсн тана ахнр-дүүнр тиим кевәр бас зовлң дааҗахинь тодлтн. 10Зуг невчкн зуур зовлң үзсн хѳѳн тадниг Исус Христосла негдснд мѳңк туурмҗ автха гиҗ дуудсн хәәрлтин Бурхн тадниг күццднь сәәрүләд, итклд батрулад, күч ѳгх. 11Терүнә цуг йосн мѳңкиндән бәәтхә. Тиигтхә. 12Эн ахр бичгиг би Силуанар дамҗад бичв. Миниһәр болхла, эн итклтә ах. Мини бичсн үгмүд Бурхна йосн хәәрлтин герч гиҗ би таднд урмд ѳгхәр герчлҗәнәв. Эн хәәрлтд батар зогсхитн эрҗәнәв. 13Таднла әдл шүүҗ авгдсн Вавилон балһсна чонҗ болн Марк гидг кѳвүм таднд менд илгәҗәнә. 14Нег-негнтәһән ахнр-дүүнрин дурна үмслһәр мендлтн. Христос Исусла негдсн таднд эв иртхә!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\