1 ТЕСАЛОНИКИНХН 1

1Тесалоникид бәәх Бурхн Эцкин болн Деед Эзн Исус Христосин иткдг улст Павелас, Силас болн Тимофейәс. Цаһан сана, тѳвкнүн бәәдл таднд Бурхн ѳгтхә. 2Бидн кезә чигн тана тѳлә Бурхнд ханлтан ѳргнәвидн, бас зальврнавидн. Яһад гихлә, Христост иткснә ашт яһҗ кѳдлсиг, дурлсна ашт яһҗ күч-кѳлсән ѳгсиг, Деед Эзн Исус Христост нәәлснә ашт яһҗ тессиг бидн Бурхна болн мана Эцкин ѳмн тѳрүц мартхшвидн. 4Ахнр-дүүнр, Бурхн таднд дурлад, тадниг эврәннь улс болтха гиҗ шүүҗ авсиг бидн меднәвидн. 5Сән Зәңгиг тархахларн, бидн йирдән үг олзлв чигн, Әрүн Сәкүснә күчиг таднд бас үзүлвидн. Бидн Сән Зәңгд гүүнәр иткҗәхән медүлвидн. Таднла хамдан бидн яһҗ бәәсиг эврән меднәт. Тернь тана тѳлә бәәлһн билә. 6Тадн маднла әдл болн Деед Эзнлә әдл бәәдг дасвт. Зовлңта бәәсн бийнь тадн Сән Зәңгиг авад, Әрүн Сәкүснәс байрт күртвт. 7Бурхнд иткдг Македонь болн Ахья һазрин улст үлгүр болҗанат. 8Тиигәд таднас Деед Эзнә үг Македонь болн Ахья һазрин эргнд тарв. Тадниг Бурхнд иткснә туск зәңг бас эргндән соңсгдв. Маднд келдг үг уга, әмтн цугтаһинь меднә. 9Мана ирлһиг тадн яһҗ тоссиг, һарар кесн кегдлмүдт мѳргдгән уурад, әмд йосн Бурхнд заргдхар болн үклин хѳѳн әмдрүлсн Бурхна кѳвүг теңгрәс бууҗ ирхиг күләҗәхиг әмтн келҗ ѳгҗәцхәнә. Исус Христос мадниг ѳѳрдҗ йовх зарһас тач авх.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\