1 ТЕСАЛОНИКИНХН 2

1Ахнр-дүүнр, мана нааран ирлһн хара бишинь тадн медҗәнәт. 2Тадн тал ирхин ѳмн Пилипд бидн зѳвәр зовлң үзәд басгдсиг бас меднәт. Мана ѳмнәс боссн улс бәәсн бийнь, Бурхн маднд Терүнә Сән Зәңг цәәлһх кѳдлмш кехд зѳрг ѳгв. 3Мана дуудврт худл чигн, бузрдах чигн юмн уга. Бидн тадниг меклхәр седҗәхшвидн. Бурхн мадниг сѳрәд, Сән Зәңг цәәлһх зѳв ѳгв, тиигәд бидн Бурхна седсәр келҗәнәвидн. Бидн әмтнд биш мана седкл меддг Бурхнд таасгддг кѳдлмш кеҗәнәвидн. 5Тиигәд бидн күүнәс олз хәәҗәхшвидн. Зуһудх үгмүд бидн эс келсиг тадн меднәлмт. Бурхн герч. 6Маднд таднас чигн, талдан улсас чигн буульмҗ керг уга. 7Болв апостолмуд болсндан бидн таднас дѳң авч чигн чадх биләвидн. Түүнәс даву эк килмҗ ѳгчәх бичкдүдлә әдл бидн болвидн. 8Бурхна Сән Зәңг биш, нам эврәннь әмән таднла хувалцх дүңгәһәр таднд ик дуртавидн. Тиим күндтәт тадн. 9Ахнр-дүүнр, яһҗ бидн шунҗ кѳдлсиг тадн меддг болхит. Бурхна Сән Зәңг танад цәәлһхин тѳлә бидн цәәһәд унтлан тадниг зовашгоһар ѳдр сѳ уга кѳдлҗәнәвидн. 10Мадниг тадн дунд бәәһәд, цугинь әрүнәр болн чикәр мел буру угаһар бәәсиг тадн болн Бурхн герч. 11Эцк күн эврәннь үрдүдтәһән яһҗ бәәнә, тедү мет бидн таднла бәәсиг тадн эврән меднәт. 12Таднд омг ѳгәд, тадниг эвләд, Бурхнд таасгдх бәәдләр җирһтхә гиҗ эрләвидн. Бурхн таниг эврәннь алдр орнд ортха гиҗ дуудҗана. 13Тадн маднас Бурхна үг соңслат. Бурхна үг танд Исус Христост иткх урмд ѳглә. Бурхнд оньдин ханлт ѳргх бас нег учр бәәнә. Тер үгиг тадн күүнә үг гиҗ биш, Бурхна йосн үг гиҗ авлат. Иткдг улс, тана бийинтн дотр, тер үг сольлт кеҗәнә. 14Ахнр-дүүнр, Исус Христосла ниилүлсн Йудьян зүсн-зүүл һазрар бәәх Бурхнд иткдг улсла учрсн тоот таднла харһв. Тадн эврәннь орн-нутгин әмтсәс, евреймүдәс иткдг улс кѳѳгдснлә әдл зовлң үзвт. 15Деед Эзн Исус Христосиг болн әәлдәчнриг Йудья улс алла. Мадниг болхла кѳѳлә. Тедн Бурхнд таасгдҗахш, олн әмтнә дәәсн болҗана. 16Яһад гихлә, тедн буру номта улс аврхин тѳлә мана кеҗәх цәәлһврин кѳдлмшт харш болҗана. Терүгәрн тедн эврәннь сүл килнцән немҗәнә. Ода Бурхн теднд зарһ кеҗәнә. 17Ахнр-дүүнр, бидн цѳѳкн болзгт ухан-седкләрн биш цогцарн салу йоввидн. Тиигәд тадниг үзхәр йир икәр седләвидн. 18Би, Павел, тадн тал кесг дәкҗ йовхар седв. Болв хар сәкүснә нойн нанд харш болад бәәв. 19Мана Деед Эзн Исус Христос ирхд тадн бас мана диилврин буульмҗ, мана ицл, мана байр болҗанат! Тадн мана буульмҗ, мана байр лавта болҗанат!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\