1 ТЕСАЛОНИКИНХН 4

1Ахнр-дүүнр, Бурхнд тааста болдгар бәәдгиг маднас дасҗ авчит, ода тадн тиигҗ бәәнәт. Болв Деед Эзн Исусин нернә тѳлә түүнәс сәәнәр бәәтн гиҗ эрҗәнәвидн. 2Деед Эзн Исусин нерн деерәс ямаран заквр ѳгсиг тадн меднәт. 3Бурхн тадниг әрүн җирһләр җирһтхә гиҗәнә. Тана дунд аля кедгнь уга болтха. 4Күн болһн эврәннь цогц-махмудан әрүнәр болн күндтә кевәр бәрхиг медх зѳвтә. 5Бурхиг меддго, буру номта улсла әдл эврәннь аля седвәрт бичә авлгдтн. 6Нег чигн күн эврәннь ахнр-дүүнртән му юм бичә үзүлтхә, нег-негән бичә меклтхә. Тиим нүүлтә йовдлмуд һарһсн күүг Бурхн засглх. Бидн таднд түүнә тускар ѳмнәснь келәд сагллавидн. 7Бурхн мадниг бузр, аля биш, әрүн җирһлүр дуудла. 8Эн номиг эс авсн күн, күүг биш, таднд Әрүн Сәкүс ѳгсн Бурхиг бийинь һолҗана. 9Ахнр-дүүнрин дурна тускар таднд бичәд керг уга гиҗ санҗанав, тадн эврән нег-негндән дурта бәәдгиг Бурхн дасхла. 10Македоньд бәәх ахнр-дүүнртән цугтаднь тадн дуртаг бидн меднәвидн. Болв энүнәс үлүһәр нег-негндән дурта болтн гиҗ эрҗәнәвидн. 11Урднь мана келснлә әдл тогтунар бәәһәд, күн болһн эврәннь кергән күцәһәд, хойр һартан нәәлтн. 12Бурхнд иткдго улс күндлдгәр бәәх кергтә болҗана. Тадн талдан күүнә үлмәд бичә ортн. 13Ахнр-дүүнр, үксн күүнлә юн болдгинь тадниг медтхә гиҗәнәвидн. Ицл уга наадк улсла әдл тадниг зовашгоһин тѳлә тиигҗәнәвидн. 14Кемр бидн Исус үкәд дәкәд әмдрснд иткҗәхлә, Терүнд иткәд үксн улсиг Бурхн Исуста дахулҗ ирх. 15Деед Эзнә келсәр, Христосиг ирлһнд бидн әмд улс үксн улсас түрүлҗ Исуста харһшговидн гиҗ келҗәнәвидн. 16Бурхн эврән чаңһар заквр ѳгәд, дарунь Бурхна ах элчин дун һарад, Бурхна бүшкүрин ә һарсн цагт теңгрәс Деед Эзн бууҗ ирх. Тер цагт Исус Христост иткәд үксн улс түрүлҗ әмдрх. 17Дәкәд бидн, әмд улс, урднь үксн улсла хамдан Бурхна күчәр теңгрүр ѳрггдәд Исусла аһарт харһхвидн. Аш сүүлднь, оньдинд Деед Эзнлә хамдан бәәхвидн. 18Тиигәд иим үгәр нег-негән тѳвкнүлтн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\