1 ТЕСАЛОНИКИНХН 5

1Ахнр-дүүнр, цагин болн йовдлын тускар таднд бичәд керг уга. 2Деед Эзнә ѳдр генткн сѳѳһин хулхач мет ирхинь тадн эврән сән меднәт. 3Әмтн «эв болн әәмшг уга» гиҗ келлдх, болв теднд күүкд һархин ѳмн генткн гесн мошклдг мет зовлң үзгдх. Тиигхлә нег чигн күн зовлңгас гетлшго. 4Болв, ахнр-дүүнр, тадн харңһуд бәәхшит. Тиигәд чигн эн ѳдр генткн таднур хулхач мет иршго. 5Бидн цугтан-герлин үрдүд, ѳдрин үрдүд болҗанавидн. Бидн сѳѳһин, таг сохр харңһуһин үрдүд бишвидн. 6Тиигәд бидн олн улс дахад, унтхмн биш, серглң бәәҗ, бийән бәрхмн. 7Унтдг улс сѳѳһәр унтна, әрк уудг улс сѳѳһәр уулдна. 8Тадн ѳдрә үрдүд болсндан, Бурхнд иткәд дурлх йостат. Энтн таднд харслтын дуулх мет болх. Тадн аврлтд нәәлх йостат. Тертн таднд хуйг мет болх. 9Бурхн мадниг цухлын тѳлә биш, мана Деед Эзн Исус Христосар дамҗад аврлт автха гиҗ урдаснь йилһв. 10Исус Христос мана тѳлә үкв. Бидн Терүг ирхлә, әмд болну, үксн болну хамдан Терүнлә бәәхвидн. 11Тиигәд ода бәәснлә әдләр нег-негән тѳвкнүлҗ нѳкд болҗ бәәтн. 12Ахнр-дүүнр, тадниг христианск җирһлүр залҗ, дасхҗ, тадн дунд кѳдлҗ йовх улсиг күндлтн гиҗ эрҗәнәвидн. 13Күцәҗ йовх кергин тѳлә тедниг хәәрлҗ, йир икәр күндлҗ йовтн. Хоорндан амулң-менд бәәтн. 14Ахнр-дүүнр, хуурмг улст уха орултн, әәмтхәднь омг ѳгтн, чидл угаднь нѳкд болтн. Цугталань тесвртә бәәтн, гиҗ тадниг эрҗәнәвидн. 15Му йовдл һарһв гиҗ кенәс чигн ѳшә бичә нектн, хоорндан болн цугталань сәәнәр бәәтн. 16Оньдин байртаһар бәәтн. 17Оньдин зальврҗ йовтн. 18Кезә чигн Бурхнд ханлтан ѳргтн, яһад гихлә, Христосла негдсн улст Бурхна седвәр тиим. 19Әрүн Сәкүснә заль бичә унтратн. 20Әәлдхлиг бичә бастн. 21Цугинь сәәнәр хәләтн, сәәһинь авад, мууһинь хайтн. 23Мана Деед Эзн Исус Христос ирхләг эвин Бурхн тадниг кевтнь әрүлтхә, тана сүмс, седкл болн цогц килнцәс кевтнь сулдхтха. 24Таниг дуудсн Бурхн келсән күцәх, яһад гихлә, Бурхн итклтә. 25Ахнр! Мана тѳлә бас зальвртн. 26Ахнр-дүүнрән цугтаһинь әрүнәр үмсҗ мендлтн. 27Деед Эзнә нерн деерәс би танас сурҗанав: Эн бичгиг цуг ахнр-дүүнрт умшҗ ѳгтн. 28Деед Эзн Исус Христос тадниг хәәрлтхә.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\