1 ТИМОФЕЙ 1

1Павелас, мана аврач Бурхна болн мана ицл Деед Эзн Христос Исусин закврар болсн апостолас Нанла хамдан иткдг мини кѳвүнд тоолгдсн Тимофейд. Цаһан сана, хәәрлт болн эвәр бәәлһ чамд Бурхн Эцк болн мана Деед Эзн Христос Исус ѳгтхә. 3Македоньд йовҗаһад, би чамаг Епест үлдтхә гиҗ сурлав. Тенд худл ном сурһдг әмтн бәәнә. Чи теднд сурһдган уурулх заквр ѳг. 4Тедн кезәңк домгт болн то-томҗ уга уңг-тохмин тууҗд оньган бичә ѳгәд бәәтхә. Иим йовдл зуг керг уга зүткл учрана. Тернь Бурхна зурала тѳрүц залһлдан уга. Эн зураг бидн иткл дамҗад медҗ чадхвидн. 5Эн закврин күслнь – нег-негндән дурна седкләр хәрлцлһн. Иим дурн килнц уга зүркнәс болн цевр седкләс, үнн иткләс үүдҗәнә. 6Зәрм улс эднән үлдәчкәд, керг уга күүндврт авлгдв. 7Тедн Бурхна зака сурһдг багшнр болхар седнә. Болв эврән ю келҗәхән чигн медҗәхш, ю лавлҗ сурһҗахан чигн медҗәхш. 8Закаг чикднь эдлхлә, тер закан сән болхинь бидн меднәвидн. 9Чикәр бәәдг улсин тѳлә закас эс тогтагдсиг ухалх кергтә. Иим закас эвддг улсин болн буцлт босхдг улсин тѳлә, Бурхнд иткдго болн килнцтә улсин тѳлә, Бурхиг болн әрүн юмиг күндлдго улсин тѳлә, эцк-экән алдг болн йирдән алач улсин тѳлә тогтагдсмн. 10Тер закас аля, залус нег негән эзлдг, кү хулхалдг, худлч, андһаран эвддг болн чик номиг эвддг нань чигн улст нерәдҗ тогтагдсмн. 11Эн чик ном аврлтын туск Сән Зәңгәс үүдҗәнә. Эн туурмҗта Сән Зәңгиг цугтаннь алдр Бурхн нанд зарлх зѳв ѳгв. 12Нанд кѳдлмш кех арһ-күч ѳгчәх, мана Деед Эзн Христос Исуст би ханлтан ѳргҗәнәв. Тер намаг итклтә гиҗ тоолад, церглтхә гиһәд шүүҗ авв. 13Урднь би Христосиг му келәд, ѳѳлүләд кѳѳдг биләв. Болв Бурхн намаг хәәрлв. Яһад гихлә, би мел юм медлго, Христост итклго бәәсмн бәәҗв. 14Мана Деед Эзн нанд аврлтын цаһан санаһан күртәҗ, иткл болн дуран ѳгв. Тернь Христосла ниилхлә ирдмн. 15Иигҗ келсн чик, энүнд итктн: Исус эн орчлңд килнцтә улсиг аврхар ирсмн. Теднә хамгин мунь бив. 16Болв Христос Исусиг эврәннь кемҗән уга теслтән үзүлхин тѳлә Бурхн намаг хәәрлв. Мини хѳѳн Христост иткх улст болн мѳңк җирһл эдлх улст би үлгүр болҗ чадхв. 17Мѳңк хаанд, оньдинд әмд бәәдг, нүднд үзгддг уга ор һанцхн Бурхнд кезә чигн күндллһн болн туурмҗ күртҗ йовтха. Тиигтхә. 18Тимофей, кѳвүн минь, би чамд эн заквран иткүлҗәнәв. Эн заквр урднь тана тускар келгдсн әәлдхлин үгмүдлә ирлцҗәнә. Сәәнәр дәәлдхин тѳләд чи эн үгмүдиг зевсг кевтә олзлҗ, 19итклән хадһлҗ, седклән цеврәр бәрҗ йов. Зәрм улс ичрән алдснас кѳлтә итклән геев. 20Тедн дунд Хуменья Александр хойр бәәнә. Тедниг би засглхар эрлгт орулҗ ѳгләв. Бурхна тускар му бичә келтхә гиҗ дасххар би тиигләв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\