1 ТИМОФЕЙ 2

1Хамгин түрүнд би олн-әмтнә тѳлә, ик ахлачнрин тѳлә, йос һардҗах улсин тѳлә Бурхнас сурад, Бурхнд ханлтан ѳргәд зальвртн гиҗ закҗанав. Тиигәд одҗ Бурхиг күндләд, талдан улсиг тевчәд, бидн тѳвкнүн эвтә җирһләр җирһҗ чадхвидн. 3Тиим зальврлт сән болад, мана Аврачд, Бурхнд тааста болҗана. 4Олн-әмтн цугтан үнниг медәд авргдтха гих седвәр Бурхнд бәәнә. 5Бурхн ор һанцхн болдг. Бурхн олн-әмтнә хойрин хоорнд һанцхн эвцәчнь Исус Христос гидг күн болҗана. 6Цуг әмтиг аврхин тѳлә тер эврәннь әмәрн шордв. Тертн цагтан олн-әмтнд аврлт ѳгхәр седснә герч. 7Түүнә тѳлә би Бурхна ном тархачд, апостолд болн буру номта улсин тѳлә чик итклин багшт шүүҗ авлгдлав. Би таднд үнн үг келҗәнәв. Худл би келҗәхшв. 8Иткдг залус цүүгән-керүл болн ууран мартад, альд болвчн зальврхларн цевр һаран ѳргтхә гиҗәнәв би. 9Күүкд күн зальврхларн дигтә-тагта, цевр бийән дарсн хувц ѳмсх йоста. 10Бурхнд бийән даалһсн күүкд күн толһадк үсән икәр атхруллго самлх, бийән алтар, сувсар дегд үнтә юмар, үнтә хувцар кеерүлхәс үлү сән керг күцәх йоста. 11Тедн тогтун-тагчг, соңсхврта болҗ суртха. 12Би иткдг әмтн дунд сурһх эс гихлә залусиг һардх зѳв күүкд күүнд мел ѳгшгов. Тедн тагчг бәәх йоста. 13Түрүн болҗ Бурхн Аадмиг үүдәлә, дәкәд Хабаг. Меклгдсн күнь Аадм биш, күүкд күн билә. Зуг тер меклгдәд Бурхна заквр эвдҗ. 15Кемр күүкд күн Христост иткәд, иткдг улст дурлад, цевр-цеерәр бийән бәрәд бәәхлә, Бурхн терүг күүкд һарһлһар дамҗад аврх. Иигҗ келсн чик, энүг итктн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\