1 ТИМОФЕЙ 3

1Иткдг улс һардхар седҗәх күн бәәхлә, тер буйнта кѳдлмш кехәр седҗәнә. Иткдг улсин һардач күн иим болх йоста: әмтнәс келүлшго, һанцхн гергтә, чаһр ууҗ согтшго, бийән сәәнәр бәрдг, олн дунд күндтә, әмтиг гиичлүлхдән дурта, арһта багш, чаһрт авлгддго, ноолдач биш номһн заңгта, эвтә болн мѳңгнд дурлшго күн болх. 4Тер күн эврәннь ѳрк-бүлән сәәнәр һардҗ чаддг болх зѳвтә. Үрдүднь терүг бас тевчәд, соңсхврта болх йоста. 5Кемр кен чигн күн эврәннь ѳрк-бүлән эс һардҗ чадҗахла, тер күн яһҗ Бурхнд иткдг улсиг һардхмб? 6Һардх күүг шиңкән Бурхнд итксн улсас шүүҗ авхмн биш. Тиим күн ик сана зүүдг болдг. Тиигхләрн тер эрлглә әдл засггдх. 7Һардх күн олн дунд тоомсрта болх йоста. Эс тиигхлә тер күн һутагдҗ, эрлгин хавхд бәргдх. 8Иткдг улсин нѳкднр бас тиим болх йоста: сән заңгта, үннч, чаһрт авлгддго, мѳңгнд хармч биш болх. 9Тедн сүзгин медүлсн үннд цевр седкләрн иткх йоста. 10Түрүләд тиим улсиг сѳрәд хәләх кергтә. Кемр тедн эн шүүвр даахла, тиигәд одҗ иткдг улсин нѳкдин кѳдлмш кеҗ чадхмн. 11Нѳкднрин гергчүд бас сән заңгта, хов зѳѳшго, чаһр ууҗ согтшго, цугтад ицлтә бәәдг болх зѳвтә. 12Нѳкднр һанцхн гергтә болх зѳвтә. Эврәннь ѳрк-бүлән болн үрдүдән сәәнәр һардҗ чаддг болх йоста. 13Нѳкднр эврәннь кѳдлмшән сәәнәр күцәхлә, тедниг талдан иткдг улс ѳѳдән үнлх. Тедн Исус Христост итклиннь тускар зѳргтәһәр келх. 14Би удл уга танад күрхв гиҗ нәәлҗәнәв. Кемр намаг удадхла, эн бичг Бурхна ѳрк-бүлд бийән яһҗ бәрхиг зааҗ ѳгх. Бурхна ѳрк-бүл әмд Бурхнд иткдг улс мѳн. Иткдг улс болхла үннә ул болн хаац болҗана. 16Мана шаҗна нуувч ик алдр: Исус Христос күн болад тѳрсмн. Әрүн Сәкүсн терүг чик седклтә гиҗ үзүлв. Терүг Бурхна элчнр цугтан үзлә. Түүнә тускар олн улс дунд цәәлһвр кегдв. Христос туурмҗтаһар теңгрүр авгдла. Терүнд делкән олн улс иткв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\