1 ТИМОФЕЙ 4

1Сүл цагт зәрм улс итклән хаяд худлч сәкүсиг соңсад, хар сәкүснә номд иткх гиҗ Әрүн Сәкүсн тодрхаһар келҗәнә. 2Тиим олн ном худл келдг улсар болн хойр чирәтә улсар дамҗад ирх. Теднә ичрнь кезәнә үкҗ. 3Тедн әмтнд ѳрк-бүл бичә ѳндәлһтхә гиҗ, зәрм зүсн хотыг бичә идтхә гиҗ сурһх. Болв Бурхн тер хотыг иткдг улс болн үнниг медсн улс ханлтан ѳргҗ идтхә гиҗ үүдәҗ. 4Бурхна үүдәсн юмн цугтан сән. Юунас чигн цѳкрхмн биш, ханлтан ѳргҗ цугинь идх кергтә. Яһад гихлә, хот кевтән Бурхна келсн үгәр болн зальврлһар әрүслгднә. 6Чи, Тимофей, кемр энүнә тускар ахнр-дүүнртән цәәлһәд келәд бәәхлә, Исус Христосин итклтә кѳдләч болхич. Итклин үгәр болн урднь эврәннь дахсн чик номар чи ѳс. 7Чи Бурхн уга эргү домгт цаган бичә үрә. Бийән Бурхнд соңсхврта бәәдгәр дасх. 8Цогц-махмудан чаңһахд эврә олз бәәнә. Зуг Бурхнд соңсхврта бәәдл ик олзта, яһад гихлә, эн бәәдл ода болн мѳңк җирһлд тусан күргх. 9Мини келсн мел үнн, цугтан иткх йоста. 10Бидн әмд Бурхнд нәәләд кѳдлҗ ноолдҗ йовнавидн. Бурхн цугтаг аврхар седнә. Иткдг улст аврлтан Бурхн күргҗәнә. 11Әмтнд закад, энүг сурһҗа. 12Бийән баахн гиҗ бичә күүнд басул. Үгәрн, бәәдләрн, дурарн, иткләрн болн цеврәр бийән бәрлһәрн иткдг улст үлгүр болҗ йов. 13Намаг иртл Бурхна Бичгиг олнд умшад, урмд ѳгәд сурһҗа, цәәлһҗ бә. 14Иткдг улсин ахлачнрин һар тәвлһәр дамҗад, әәлдхлин үгәр дамҗад чамд ѳгсн билгән бичә үлдә. 15Эн тоотыг шунҗ ке. Чини девшлһнә сән ашиг цугтан үздгәр бийән ѳгәд кѳдл. 16Бийиннь бәәдлән болн ю сурһҗахан оньһҗ хәлә. Энүгән оньдинд кеҗ йов. Кемр чи иигҗ кехлә, бийән чигн, чамаг соңсҗах улсиг чигн аврхич.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\