1 ТИМОФЕЙ 6

1Бурхн болн христианск номиг әмтн мууһар бичә келтхә гиһәд, иткдг ялчнр эврәннь эзән соңсх йоста. 2Иткдг ялчнр эврәннь иткдг эздүдән күндлдгән баһрулх йосн уга. Яһад гихлә, эдн хоорндан ахнр-дүүнр болв. Ялчнр улм сәәнәр эзндән кѳдлх йоста. Ялчнрин кѳдлмшәс ору авчах эздүд теднд күндтә ахнр-дүүнр болҗана. Энүг чи сурһад, иткдг улс тиигҗ кетхә гисн дуудвр кеҗә. 3Талданар сурһҗах, мана Деед Эзн Исус Христосин тиим үгмүдлә болн христианск шаҗна номла эс зѳвшәрҗәх күн ик саната күн. Тиим күүнд ямаран чигн медрл уга. 4Тиим му седклтә күн цүүгхдән, үгмүдин учрин тускар зүткхдән дурта. Тиигәд үлү үзх, нег-негнтәһән дәәлдх, му келх, күүг харлх болн үгдән багтлго бәәсн күн эврәннь чик ухаһан, үнән геесн күн. Иткл күүг байҗуллһна эв-арһ болҗана гиҗ тиим күн санҗана. 6Кемр тер нанд бәәснь болх гиҗәхлә, иткл күүг байҗулна. 7Бидн эн орчлңд мел юм авч ирсмн угавидн. Эн җирһләс нег чигн юм бийтәһән бас авч йовшговидн. 8Маднд хувцн, хот бәәхлә, бидн болҗана гих йоставидн. 9Байҗхар седсн улс җилвтәд хавхд бәргднә. Тиим улс эргү болн әәмшгтә седкл зүүһәд бийән зована. Тернь хѳѳннь теднә әмнь таслна. 10Мѳңгнд дурллһн – цуг хорта тоотын уңгнь. Мѳңгнд дурлад, эврәннь итклән хайсн олн улс бәәнә. Мѳңгнд дурлснас кѳлтә тедн йир икәр зовцхав. 11Чи, Тимофей, Бурхна күнч. Тиигәд тиим бәәдләс зулҗ йов. Бурхна ѳмн чикәр бә, Бурхна зура күцә. Йосн иткл, дурн, тесвр, номһн бәәдл бийдән шиңгәҗ ав. 12Урлданд орлцад диилхәр седҗәх күн мет бол. Мѳңк җирһлин ѳѳдән ачлвр авхар шүтҗ йов. Герчин нүүрт чини герчлсн кемд Бурхн чамаг эн җирһлүр дуудв. 13Цугтад җирһл ѳгсн Бурхна болн Понтий Пилатын нүүрт, әәлго герчлсн Исус Христосин ѳмн би чамд закҗанав: чамд заксиг тер кевтнь мана Деед Эзн Исус Христосин ирх ѳдр күртл күцә. Тиигәд кен чигн чамаг бичә гемшәтхә. 15Бурхн Исусиг учрх цаглань ирүлх. Алдр Бурхн ор һанцхн һардач болҗана. Тертн цуг хаадудын хан болҗана, цуг эздүдин эзн болҗана. 16Бурхн һанцарн мѳңк әмд. Тер нег чигн күн ѳѳрдшго герлд бәәнә. Терүг нег чигн күн үзәд уга. Үзҗ чигн чадшго. Тиигәд мѳңк туурмҗ болн күчн Терүнә болтха. Тиигтхә. 17Байн улсиг иигҗ зак: «Бичә деерлктн. Зѳѳртән бичә нәәлтн. Мана байрта бәәдлин тѳлә кергтә тоотыг элвгәр ѳгчәх Бурхнд тадн нәәлтн. 18Тадн туста юм кетн. Кесг холван сән йовдл һарһтн, ѳгәнч болтн. Талдан улсла эврәннь зѳѳрән хувалцтн». 19Тиигәд тедн бийдән зѳѳр зѳѳһәд, тернь иргчиннь сән ул болх. Тедн мѳңк җирһлд күрч чадх. 20Тимофей, чамд даалһсиг хадһлҗ йов. Хоосн күүндврәс холд йов. Медрл гиҗ эндүһәр нерәдҗәх худл номиг бичә ав. 21Харм тусҗ, зәрм улс иим номд бәәсндән итклин хаалһан геев. Бурхн тадниг хәәрлтхә!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\