2 КѲРИНТИНХН 1

1Бурхна таалар Христос Исусин апостол болтха гиҗ дуудгдсн Павелас болн мана дү Тимофеяс Бурхнд иткдг Кѳринтфин баг улст болн цуг Ахьяр бәәх Бурхна улст цугтаднь менд. 2Мана Эцк Бурхн болн Деед Эзн Исус Христос цаһан сана болн амулң бәәдл таднд ѳгтхә! 3Бурхнд болн мана Деед Эзн Исус Христосин Эцкд, цаһан саната Эцкд болн мадниг тѳвкнүлдг Бурхнд туурмҗ! 4Бидн зүсн-зүүл зовлңта улсиг тѳвкнүлдгәр Бурхн мадниг мана цуг зовлң эдлҗәснд тѳвкнүлҗәнә. Бурхн мадниг тѳвкнүлснлә әдләр бидн тедниг бас тѳвкнүлҗәнәвидн. 5Христосин тѳлә бидн яһҗ икәр зовҗанавидн, тедү мет Бурхн мадниг Христосар дамҗад тѳвкнүлх. 6Кемр бидн зовҗахла, зуг тана тѳвкнлтин болн аврлтын тѳлә зовҗанавидн. Кемр мадниг тѳвкнүлҗәхлә, зуг тадна тѳвкнлтин тѳлә тиигҗәнә. Маднла хамдан дааҗах зовлңгиг тадн тесвртәһәр даахларн тѳвкнүлт авхит. 7Бидн таднд батар иткҗәнәвидн. Яһад гихлә, кемр тадн маднла әдл зовҗахла, тиигхлә маднла әдл тѳвкнүлгдхит. 8Ахнр-дүүнр, Азийд маднд учрсн зовлңгин тускар тадниг медтхә гиҗ бидн санлавидн. Бидн мана зовлңгиг даахин арһас даву ик аһу күчр-күндлә харһвидн. Тиигәд нам әмд үлдх нәәлврән гееввидн. 9Үкх шиидврлә харһсан бидн тааһад медҗәләвидн. Болв эннь цугтан учрв: мадниг бийдән биш, үкләс әмдрүлҗәх Бурхнд нәәлтхә гиҗәнә. 10Бурхн мадниг тиим күчр үкләс аврв, мадниг дәкәд аврх. Кемр тадн мана тѳлә зальврад дѳң болхла, Бурхн дәкн мадниг аврх гиҗ нәәлҗәнәвидн. Тиигәд Бурхн мана тѳлә олн зальврлһнд хәрү ѳгәд, маднд әдс ѳгх. Болв кесгнь мана тѳлә Бурхнд ханлтан ѳргх. 12Бидн эн җирһлд йилһән даву таднла бәәхләрн, бийән юм нуулго бәрәд, Бурхна үнәр бәәснә тускар медҗәхән зүркәрн бидн буульҗанавидн. Болв бидн күүнә цецн ухаһар биш, Бурхна цаһан санаһар тиигҗ йоввидн. 13Бидн тана умшҗ болн медҗ чадхин тускар бичҗәнәвидн. Мана Деед Эзн Исусин ирх ѳдрт бидн тадна буульмҗ болхвидн, тедү мет тадн мана буульмҗ болхит. Эннь күцц бишинь тадн медсмн болхит. Тадниг күццднь медх гиҗ нәәлҗәнәв. 15Би энүнд цугтаднь иткҗәләв. Тиигәд тадниг хойр дам әдс автха гиһәд түрүләд тадн тал ирхәр зуралҗалав. 16Би Македонь орҗ йовад, бас нег Македоняс хәрҗ йовад, тадн тал одхар седләв. Йудья тал йовхд тадн нанд дѳң болх биләт. 17Иигҗ зуралхларн би нааһар ухалсн болвза? Эс гихлә би цогц-махмудыннь седвәрәс зуралҗану: «Э» – гиҗ келчкәд, «Уга» – гиҗ ухалҗану? 18Бурхн итклтә бидн «Э», «Уга» – гиҗ дегц келҗәхшвидн. 19Мини, Силан болн Тимофейин цәәлһҗ йовсн Бурхна Кѳвүн, Исус Христос, дегц «Э», «Уга» болҗахш. Тертн кезә чигн «Э» болҗана. 20Яһад гихлә, Бурхна ѳгсн үгд Христос цуг лавта хәрүнь болҗана. Тиигәд Исус Христосар дамҗад Бурхна туурмҗин тѳлә бидн «Тиигтхә!» гиҗ келнәвидн. 21Бурхн мадниг таднла Христост иткснд батраҗана, мадниг Бийиннь тѳлә салһв. 22Бурхн мадниг Эврәннь улст тоолад, мадниг тамһлв. Бурхн ѳгсн үгән цугтаһинь эркн биш күцәхәр мана зүркнд Әрүн Сәкүсиг ѳгв. 23Таднд улм зовлң үзүлшгон тѳлә Коринф тал намаг ода күртл эс ирснә герчнь – Бурхн. 24Юунд иткхиг бидн таднд закҗ заахар бәәхшвидн. Яһад гихлә, тадн батар иткҗәнәт. Бидн хамдан тадна байрин тѳлә кѳдлҗәнәвидн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\