2 КѲРИНТИНХН 10

1Таднла бәәхләрн номһн, таднас холд бәәхләрн зѳргтә гиҗ намаг келцхәнә. Би, Павел, номһн цаһан саната Христосин нерн деерәс таднд дуудвр кеҗәнәв. 2Тадн тал ирхлә, намар зѳргтә болн нег мѳслгч кү кехәр бичә седтн. Күүнә седвәрәр һардвр кеҗ мадниг кѳдлҗәнә гиҗ тоолҗах улсла би зѳргтә болҗ чадхан лавта меднәв. 3Яһад гихлә, эн делкәд бидн бүүрләд бәәвв чигн, болв эн делкәд дәәлдглә әдләр дәәлдҗәхшвидн. 4Мана дәәнд бидн эн делкән зер-зев биш, шивә хамхлдг Бурхна күчтә зер-зев олзлнавидн. Бидн зүткәтә ухаг 5болн Бурхна медрлин ѳмнәс босҗах санаг уга кеҗәнәвидн. Христост соңсхврта болтха гиһәд, бидн санан болһниг бәрәнд авлавидн. 6Тадн цугтан Христост соңсхврта болхла, бидн ямаран чигн соңсвр уга йовдлыг засглхдан белнвидн. 7Ѳмнән бәәсән хәләлт. Кемр кен нег күн бийән Христосин күүнд тоолҗахла, тиигхлә бидн бас терүнлә әдл Христосин улс болҗана гиҗ тоолтха. 8Деед Эзнә ѳгсн йосар бардмнхдан би нам ичҗәхшв. Эн йосн таниг эвдҗәхш, батраҗана. 9Би тадниг эврәннь бичгәрн әәлһҗәх күн болхар седҗәхшв. 10Яһад гихлә, зәрмнь келнә: «Терүнә бичгүд догшн болн күчтә, болв маднла бәәхләрн бийнь арһ уга, келнь мел хоосн». 11Таднас холд бәәхләрн мана бичгт бичҗәх тоот болн таднла бәәхләрн мана кех кѳдлмш хоорнд мел йилһлт угаһинь тиим күн медтхә. 12Би бийән буульҗах күүнә тоод оршгов, эс гихлә теднлә бийән әдлцүлх сана зүүшгов. Тедн эргү болад, бийиннь тускар эврәннь кемҗәһәр кемҗәлҗ келҗәнә, бийән бийләһән әдлцүлҗәнә. 13Бидн болхла кемҗән угаһар бийән буульҗ чадшговидн. Бурхна кетхә гиһәд заасн кѳдлмш мана кемҗән болҗана. Энүнд тадн дунд кесн кѳдлмш бас тоод орҗана. 14Бидн тадн тал эс ирсн кевтә мана ѳмн тогтасн кемҗәнәс давҗахшвидн. Сән Зәңгиг таднд бидн түрүн болҗ авч ирвидн. 15Талдан улсин кѳдлмшәр бидн кемҗән угаһар бардмнҗахшвидн. Болв тана иткл ѳссәр тадн дунд мана кех кѳдлмш Бурхн тогтасн меҗә күртл икәр икдх гиҗ бидн нәәлҗәнәвидн. 16Тиигәд бидн Бурхнд талдан күүнә кесн кѳдлмшәр бардмнлго, оңдан орн-нутгудар чигн бидн Сән Зәңг тархаҗ чадхвидн. 17«Буульжах күн Деед Эзән буультха». 18Эврән бийән буульҗах биш Деед Эзән буульҗах күн тоомсрта болна.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\