2 КѲРИНТИНХН 11

1Кемр би нам невчкн эргү болв чигн, тадн нанла тесвртә болтн гиҗ санлав. Нанла тесвртә болтн! 2Би Бурхнла әдл тадниг һанцхн Терүнә болтха гиҗәнәв. Яһад гихлә, би тадна тѳлә һанцхн залуд Христост үг орулв. Терүнд би тас цевр келсн күүк үзүлх йостав. 3Болв моһа дүрстә эрлг эврәннь мекәр Хабаг меклснлә әдләр, түүшң тана ухан авлгдад, Христост күцсн болн цевр нерәдлһәс хольҗад одвза гиҗ би әәҗәнәв. 4Кемр кен чигн күн ирәд мана цәәлһәд уга талдан Исусин тускар цәәлһҗәхлә, эс гихлә тана авсн Сәкүснәс талдан Сәкүс авхла, эс гихлә тана авсн Сән Зәңгәс талданиг авхла, тиигхлә тадн тер күүнлә түргн тесвртә болнат. 5Деед апостолмудас би юуһарн чигн дуту болҗахшв гиҗ тоолҗанав. 6Би келмрч эс болв чигн, болв теднәс татуһар медхшв. Энүгән бидн зүсн-зүүл арһар кесг дәкҗ таднд лавллавидн. 7Таднд Сән Зәңг ѳңгәр тархасндан би тадниг ѳргхин тѳлә бийән дорагшлулад килнц һарһсмн болвзав? 8Таднд церглхин тѳлә би иткдг талдан багмудас мѳңг авсндан тедниг негҗв гиҗ келҗ болҗана. 9Танад бәәхләрн, би түрү бәәвв чигн, нег чигн күүнд ацан болш чигн угав. Нанд Македоняс ирсн ахнр-дүүнр кергтә тоотм ѳгчәв. Би таднд мел ацан болсн чигн угав, болх чигн угав. 10Нанд бәәх Христосин үнәр үгән ѳгчәнәв. Цуг Ахьяр энүгәр намаг бардмнхиг нег чигн күн зогсаҗ чадшго. 11Энүг би таднд дурго болад келҗәнү? Би таднд ямаран дуртаг Бурхн меднә. 12Би кеҗәх кѳдлмшән цаарандан кенәв. Бурхна кергиг маднла әдл кеҗәнәв гиҗ бардмнхар учр хәәжәх улст, би тиим арһ ѳгшгов. 13Яһад гихлә, тиим улс худл апостолмуд болҗана, тедн эврә кѳдлмшин тускар худл келҗәнә. Христосин апостолмудыг тедн дурана. 14Ѳврх юмн уга, яһад гихлә, эрлг бурхна герлин элчиг дурана. 15Кемр терүнә зарцнр чик бәәдлин кѳдлмшчнриг дураҗахла, тиигәд акад юмн мел уга. Аштнь тедн кесн кергәрн авхан авх. 16Би бас нег давтад келҗәнәв: намаг һәргтә гиҗ бичә тоолтн. Кемр тадн тиигҗ тоолҗахла, бас невчк бардмндгар, намаг һәргтә күн кевтә орулҗ автн. 17Мини ода келхм Деед Эзнәс биш. Бийән бууляд би һәргтә күн кевтә келнәв. 18Олн улс күүнә учрар бардмнна, би бас тиигнәв. 19Тадн цецн болчкад, һәргтә улсла таасҗ тесвртә болнат. 20Тадн бийән бууляд мухлалсн күн болһниг, эс гихлә тадна арһиг олзлсиг, эс гихлә таднас авлһ булаҗасиг, эс гихлә таднд деерлксиг, эс гихлә халхартн ташсн күүг тесҗ даанат. 21Ичр хату болсар таднд тиим йовдл һарһхд маднд зѳрг тату болад бәәв гиҗ би келсв. Би һәргтә күн кевтә келҗәнәв. Кемр кен болв чигн, юуһар болвчн бардмнхар седхлә, би бас тиигҗ кехв. 22Тедн – евреймүдий? Би бас. Израилин улсий? Би бас. Абрахамин хѳѳт үйнрий? Би бас. 23Тедн Христосин зарцнрий? Би һәрглсн күүнлә әдл келдг болв чигн, болв би зарцнрас деер зарцв. Би теднәс икәр кѳдлләв, түүрмд икәр суулав, икәр гүвдүлләв, үкхин ѳргнд ол дәкҗ бәәләв. 24Евреймүд намаг һучн йис дәкҗ тавн саамд малядв. 25Һурв дәкҗ римлянмуд намаг модар цокв. Нег дәкҗ чолуһар шивҗ цокв. Би һурв дәкҗ усна кермин хамхрлһнла харһв, ѳдр сѳ уга эң-зах уга теңгст цокгдв. 26Би эврәннь олн зуульчлһндан әәмшглә харһв: һолын деврлһнәс, тонулас, евреймүдәс, буру келтә улсас, худл ахнр-дүүнрәс балһснд, күн уга эҗго һазрт, теңгст би әәмшг үзв. 27Би чидлән геетлән кѳдлв, нѳр уга бәәвв, харһнв, ундасв. Нурһлҗ би хот уга, бәәрн уга, хувцн уга бәәвв. 28Энүнәс талдан би ѳдр болһн иткдг цуг багмудт килмҗән ѳгх йир күнд даавртав. 29Кемр кен негнь чинән уга болхла, би бас чинән уга болнав. Кемр кен негнь килнц һарһҗахла, би зовнав. 30Би кемр бардмнхар седхләрн, тиигхләрн чинән угаһим зааҗах юмар бардмннав. 31Бурхн болн Деед Эзн Исусин Эцк намаг худл эс келҗәхиг меднә. Мѳңкинд Терүнд туурмҗ! 32Дамаскд Арет хаана залач намаг бәрхәр балһсна үүднд манач тәвв. 33Болв намаг эрст бәәсн нүкәр зембльд суулһад буулһв. Тиигәд би тер залачас әмд үлдв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\