2 КѲРИНТИНХН 12

1Олз-тус уга болвчн би бийән буульх зѳвтә болҗанав. Болв би Деед Эзнә ѳгсн үзгдлин болн иләр келлһнә тускар күүндий гиҗәнәв. 2Христосла ниицәд бәәх арвн дѳрвн җил хооран һурвдгч теңгрт ѳрггдсн күүг би меднәв. Болв тер күн цогц-махмудта бәәсинь, эс гихлә үзгдл бәәсинь би медхшв, Бурхн меднә. 3Э-э, тер күүг Бурхна садт авч одгдсинь би меднәв. Зуг цогц-махмудтан эс гихлә үзгдл болҗ тиигсинь би медҗәхшв. Бурхн меднә. Тер тенд үгәр болн амарн келҗ болшго юм соңсҗ. 5Би тиим күүг буульнав, бийән буульхшв, зуг эврәннь чинән угаһарн бардмнхас биш. 6Болв кемр би бардмнхар седхләрн, тиигхләрн би һәргтә күн кевтә келшгов, би үнәр келнәв. Зуг би бардмнхар бәәхшв, яһад гихлә, мини тускар кен чигн күн үзҗәснәсн үлүд тоолдгоһар, эс гихлә нанас соңсҗаснас үлүд тоолдгоһар санлав. 7Нанд Бурхн олн ил келлһ ѳглә. Бичә бардмнтха гиһәд Бурхн мини цогц-махмудт бог шааҗ. Эн бог эрлгин элч. Нанд ѳвдкүр ѳгхәр, намаг бичә деер сана зүүтхә гиһәд эн илгәгдҗ. 8Би Деед Эзнд һурв дәкҗ терүг уга кетхә гиһәд мѳргҗ сурлав. 9Болв Деед Эзн нанд иигҗ келв: «Чамд мини хәәрлт болҗана. Яһад гихлә, кемр күн арһ тату болхла, мини чидл улм икдәд үзгднә». Тер учрар Христосин күчн нанд үзгддгәр би бийиннь арһ татуһан байртаһар буульнав. 10Би арһ татуһан, му келүлсән, күчр-күндән, кѳѳлһсән, Христосин тѳлә шахгдсан зѳвтә гиҗәнәв. Яһад гихлә, арһ тату болхларн, би чидлтәв. 11Би һәрглүв. Болв тадн намаг тиим болдгар кевт. Яһад гихлә, тадн намаг буульх зѳвтәт. Би юмн эс болвчн, эн йир ѳѳдән апостолмудт тәвҗ ѳгчәхшв. 12Намаг йосн апостол болсиг тадн дунд кесн иим темдгүд медүлҗәнә: ѳвәрц юмн, онц темдг, күчр кергүд болн тесвр. 13Тиигәд таднд эс кеснәс талдан иткдг багмудт би ю кевв? Таднд би ацан эс болсарий. Энүнд буруһим тәвҗ хәәрлтн. 14Би тадн тал һурвдад йовхар белдҗәнәв. Болв тер бийнь би таднд ацан болшгов. Нанд тадна бәәсн юмн биш, тадн эврән кергтәт. Яһад гихлә, эврәннь эк-эцкин тѳлә үрдүд мѳңг цуглулхш, эк-эцкнр үрдүдиннь тѳлә цуглулна. 15Тадна сәкүснә тѳлә бәәсән цугтаһинь, бийән ѳгхдән би байрта бәәнәв. Би таднд икәр дурта болснд тадн нанд баһар дурта болхийт? 16Би таднд ацан эс болснла зѳвшәрҗәнәт. Зуг тадн намаг мектә гиҗ келхит, мекәр тадниг авлв гихит. 17Яһҗ? Тадн тал илгәсн улсас нанд олз орви? 18Би Титиг тадн тал одтха гиҗ сурлав, терүнлә бас нег ахан илгәләв. Тит таднас олзта һарви? Мини болн терүнә күсл негн биший? Тер би хойр әдләр кѳдлмш кеҗәхший? 19Мел эн цагин туршарт бидн тадна ѳмн бийән харсҗана гиҗ санҗах бәәдлтәт. Уга! Бидн Бурхна ѳмн Христосин зарцнр болҗ таднд келҗәнәвидн: дурта улс, мана кеҗәх кѳдлмш тадниг батрахин тѳлә кеҗәх юмн. 20Намаг тадн тал кемр ирхлә, тадн мини седҗәснәс оңдарҗ одвзат, би бас тадна седҗәснәс оңдан болҗ одвзав гиҗ саглҗанав. Тадн дунд цүүглһ, үлү үзлһ, һалзурлһ, бийрхг бәәдл, худл, хов зѳѳлһ, деерклһ болн диг-дара эвдлһ үзхүв гиҗ би әәҗәнәв. 21Кемр би дәкәд тадн тал ирхлә, Бурхн намаг тана ѳмн дорацулх гиҗ әәҗәнәв. Тиигәд тадна икңкнь килнц һарһад, кесн бузр, шагшавд уга болн аля кергән эс хайсн олн улсиг би уульҗ хармнхв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\