2 КѲРИНТИНХН 13

1Эннь мини тадн тал һурвдгч ирлһн болҗана. Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Юн чигн гемшәлһн хойр эс гихлә һурвн герчәр лавлгдх зѳвтә». 2Урднь килнц һарһсн улсиг болн цуг талдан улсиг би ѳмнәснь келләв. Ода танад эс бәәвв чигн би тедниг танад хойрдгч саамд ирхләрн саглснла әдләр ѳмнәснь саглҗанав. Кемр намаг дәкәд ирхләг, күн болһн засглдлго бәәшго. 3Нанар дамҗад Христос келҗәнә гисиг тадн батлхар седҗ некҗәнәт. Христос тадна тѳлә ю болв чигн кехләрн арһ уга биш, эврәннь чидлән тадн дунд үзүлҗәнә. 4Яһад гихлә, Тер чинән уга цагтан кирст хадгдла, болв Бурхна күчәр әмд бәәнә. Бидн Терүнлә ниилсндән чинән уганьвидн, зуг бидн тадна тѳлә бәәхләрн Бурхна күчәр Христосла бәәхвидн. 5Бийән сѳрәд хәләтн: тадн Христост иткҗ бәәдвтә. Бийән шинҗлтн. Зуг сѳрлтиг эс дарсмн болхла, тадн Исус Христосла ниилҗ бәәсиг медҗәхшвтә? 6Бидн эн сѳрлтиг даасиг тадниг медх гиҗ би нәәлҗәнәв. 7Болв бидн тадниг му юм бичә һарһтха гиһәд Бурхнд зальврҗанавидн. Мадниг сәәнәр сѳрлһ даасиг үзүлхин тѳлә биш, тадниг цаһан саната йовдл һарһтха гиһәд тиигҗәнәвидн. Нам бидн сѳрлһ эс дааҗ чадсмн болҗ һартха. 8Бидн үнниг бурушасндан биш, үннә тѳлә чидлтәвидн. 9Яһад гихлә, тадниг арһта болхла, бидн арһ уга болхларн байрлнавидн. Тиигәд тадн сән талан оңдартха гиһәд зальврҗанавидн. 10Таднас холд бәәһәд тиигәд би бичҗәнәв. Би тадн тал ирхләрн эвдрлһнә биш, батралһна тѳлә ѳгсн Деед Эзнә йосиг олзлад эвдх йовдл һарһдгоһар тиигҗәнәв. 11Ахнр-дүүнр, аштнь байрлтн, чикртн, мини сурсн тоотыг күцәтн, нег-негнләһән нииһәр болн эвтәһәр бәәтн. Дурна болн эвин Бурхн таднла бәәх. 12Нег-негән әрүнәр үмсҗ тостн. Бурхна улс цугтан таднд мендән илгәҗәнә. 13Деед Эзн Исус Христосин цаһан санан, Бурхна дурн болн Әрүн Сәкүснә иньглт цуг таднла бәәтхә.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\