2 КѲРИНТИНХН 2

1Таднд һундл бичә тѳртхә гиһәд, би тадн тал одшго болҗ шиидв. 2Яһад гихлә, кемр би таднд һундл тѳрәхлә, намаг һундасн улсас талдан кен байрлулхмб? 3Кемр ирхләрн, намаг байрлулх улсас һундл үзшгон тѳлә би тиигҗ таднд бичв. Би иткҗәнәв: кемр би байрлхла, тадн цугтан бас байртат. 4Би дегд икәр һундрхад, зүркәрн гейүрәд болн икәр ууляд бәәсндән таднд бичләв. Болв би тадниг һундахар биш, таднд цугтадтнь ямаран икәр дуртаһан медүлхәр бичләв. 5Кемр кен негнь кениг болв чигн һундасмн болхла, зуг намаг биш. Тер күн тадниг цугтаһитн баһар һундав. Би нам үлү юм келхәр бәәхшв. 6Иим күүнд тадна икңкәс авсн засгнь болҗана. 7Тиигәд тадн терүнә буруһинь тәвҗ ѳгәд, икәр һундадгоһар болн итклән хайдгоһар урмд ѳгх зѳвтәт. 8Тадн йосндан терүнд дуран ѳгчәхән үзүлтн гиҗ би эрҗәнәв. 9Би таднд энүг бичхләрн, тадниг цугтаһинь күцәхд соңсхврта болх угаһинь медхәр сѳрҗ бичләв. 10Тадн кенә буру тәвҗ ѳгчәнәт, терүнә буруг би бас тәвҗ ѳгчәнәв. Яһад гихлә, кенәннь чигн буру тәвх юмн бәәхлә, тадна тѳлә Христосин ѳмн би терүнә буруһинь тәвҗ ѳгчәнәв. 11Тадниг эрлг бичә меклтхә гиһәд тиигҗәнәв. Яһад гихлә, бидн терүнә зураг меднәвидн. 12Намаг Троадт Христосин туск Сән Зәңг тархахар ирхлә, Деед Эзн тархах арһ ѳгсмн бәәҗ. 13Болв тенд мини дү Тит уга болсн учр деерәс би бийән тогтнулҗ чадад бәәвв. Тиигәд би Троадт бәәсн иткдг улсла мендләд, Македонь тал йовв. 14Болв бидн Бурхнд ханлт ѳргҗәнәвидн. Яһад гихлә, Христосла нииләд, Бурхн мадниг диилвртәһәр залҗ йовна. Бурхн маднар дамҗад каңкнсн сәәхн үнр тархаҗах мет Христосин туск ном тархаҗана. 15Яһад гихлә, бидн Бурхнд Христосин бәрҗәх каңкнсн сәәхн үнр мет болҗанавидн. Эн үнр авргдҗах улс дунд чигн, үкҗәх улс дунд чигн тарҗана. 16Үкҗәх улст эннь үклин үнр, авргдҗах улст эннь җирһл ѳгдг үнр болҗана. Кен тиим юм күцәҗ чадхмб? 17Тиигхләрн бидн Бурхна үгиг олн улсла әдл олзин тѳлә цәәлһҗ йовхшвидн. Мадниг Бурхн илгәснд бидн Христосин зарцнр болад Бурхна ѳмн мел үнәр келҗәнәвидн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\