2 КѲРИНТИНХН 3

1Бидн бийән буульҗах болҗ медгдҗәдг болвза? Тадна тѳлә эс гихлә таднас авх цәәлһвртә бичг зәрм улсла әдл маднд кергтәй? 2Тадн цугтан меддгәр болн умшдгар мана зүркнд бичгдсн бичг болҗанат. 3Тадн мана күргсн Христосин бичг болсан үзүлҗәнәт. Эннь бекәр биш, әмд Бурхна Сәкүсәр бичгдв, тиигчкәд дѳрвлҗн чолун деер биш, күүнә зүркнд бичгдв. 4Тиим иткл Бурхнд бидн Христосар дамҗад аввидн. 5Иим кѳдлмш күцәх арһ маднас һарчана гиҗ би тоолҗахшв. Эн арһ Бурхнас ирҗәнә. 6Бурхн маднд Шин Бооцанд церглх арһ ѳгв. Шин Бооцан бичгдсн Заканас биш Сәкүснәс бүрдҗәнә. Бичгдсн Закан үкл авч ирнә, Сәкүсн болхла җирһл ѳгнә. 7Закан чолун деер үзгүдәр сиилгдҗ. Эннь туурмҗ үзүлҗәҗ. Тиигәд Израилин улс Мошен чирә хәләҗ чадлго бәәҗ. Юңгад гихлә, туурмҗнь баһрҗасн бийнь терүнә чирәнь туурмҗас мандлҗаҗ. Кемр үкл авч ирсн Закан тиим туурмҗта болхла, 8тиигхлә Сәкүснә кѳдлмш түүнәс туурмҗта эс болхий? 9Кемр әмтиг засгла харһулх кѳдлмш туурмҗта болсмн болхла, аврлт авч ирдг кѳдлмш түүнәс ямаран туурмҗта болх! 10Эн саамд ѳдгә туурмҗас кѳлтә Закана туурмҗ туурмҗ биш болҗана. 11Яһад гихлә, кемр уга болсн юмн туурмҗта бәәсмн болхла, тиигхлә оньдинд бәәдг юмн ямаран ик туурмҗта болҗахмб? 12Бидн тиим нәәлвртә болсндан, тиигәд зѳргтә йовдл һарһҗанавидн. 13Бидн Мошелә әдл кеҗәхшвидн. Мошен туурмҗнь баһрад уга болҗасинь Израилин улс бичә үзтхә гиһәд, эврәннь чирәһән бүркәһәр бүркдг билә. 14Болв эн улсин ухан эндр күртл хаалһата. Хуучн бооцан тедн умшхла, ухань бүркәһәр бүркәтә. Эн бүркәг зуг Христосар авч хайгдх. 15Эндр ѳдр күртл Мошен бичсиг умшхла, Израилин улсин ухан бүркәһәр бүркәтә. 16Болв кемр күн Деед Эзн тал эргхлә, бүркә авгдна. 17Деед Эзн – Сәкүсн болҗана. Деед Эзнә Сәкүсн бәәҗәх һазрт сул бәәдл учрна. 18Бидн цугтан ил чирәһәрн Деед Эзнә туурмҗиг хәләҗәнәвидн. Деед Эзнә Сәкүсн мадниг Деед Эзнә дүрд хүврүлҗәнә, тиигәд улм ик туурмҗ үзүлҗәнәвидн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\