2 КѲРИНТИНХН 4

1Бурхн эврәннь хәәрлтәр маднд эн церглт ѳгсн деерәс бидн терүг тасллго күцәҗәнәвидн. 2Бидн нуувч болн ичртә йовдлмудыг цугтаһинь һәәлвидн, мек һарһдговидн, Бурхна үгиг бидн хаҗилһлго келнәвидн. Мадниг һанцхн үнниг цәәлһҗ йовснд Бурхн герч. Тиигәд маднд иткҗ болхиг күн болһн лавтаһар меднә. 3Кемр мана тархаҗах Сән Зәңг эс медҗәх зәрм улс бәәхлә, тернь – үкҗәх улс. 4Яһад гихлә, эн делкән бурхн иткдго улсин ухаһинь харңһтрулв. Тиигхләрн теднә тѳлә Христосин туурмҗин туск Сән Зәңгин герл бичә гилвктхә гиҗ тиигв. Христос мел Бурхна авц-бәрцтә дүр. 5Бидн бийән биш Деед Эзн Исус Христосин тускар цәәлһҗ ѳгч йовнавидн. Бидн болхла Исусин тѳлә бәәх тадна зарцнр болҗанавидн. 6Яһад гихлә, «Харңһу таңгас герл ортха!» – гисн Бурхн Христосар дамҗад Бурхна туурмҗ медтхә гиһәд, мана зүркнд герл орулв. 7Цугтаһаснь даву чидл мадна чидл биш, Бурхна чидл. Терүг үзүлхин тѳлә эн зѳѳриг бидн шавр савд бәрҗәнәвидн. 8Мадниг шахҗана, болв балцлҗ чадҗахш. Бидн алмацнавидн, болв мел цѳкрҗәхшвидн. 9Мадниг мѳрдҗ кѳѳлднә, болв Бурхн мадниг мел үлдәхш. Мадниг гүвднә, болв алҗ чадҗахш. 10Исусин җирһл мана цогц-махмудт үзгддгәр бидн эврәннь цогцдан кезә чигн Исусин үкл бәрҗәнәвидн. 11Исусин җирһл мана үкдг цогц-махмудт үзгддгәр бидн насн туршарт Христосин тѳлә үклин ѳмн ѳргнд зогсҗанавидн. 12Үкл мадн дотр бәәнә, җирһл болхла – тадн дотр. 13Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Би итксн учр деерәсн келләв». Бидн бас тер итклин Сәкүстә болад иткҗәнәвидн, тер тѳләд келҗәнәвидн. 14Исусиг үкләс әмдрүлсн Бурхн мадниг Исусла бас әмдрүләд таднла хамднь Бийиннь ѳмн зогсахиг бидн меднәвидн. 15Эн цугтан тадна тѳлә кегдҗәнә. Бурхна цаһан санан йир олн улст күртдгәр тиигҗәнә. Тиигхлә олн улс Бурхиг улм ханҗ йѳрәх. Эннь Бурхнд туурмҗ авч ирх. 16Тиигәд бидн церглтән зогсаҗахшвидн. Мана цогц-махмуд арһул элҗәнә, болв шин күн ѳдр ирвәс шинрҗәнә. 17Мана цаг зуура гиигн зовлң маднд зовлңгас кесг холван ик алдр мѳңк туурмҗ маднд авч ирх. 18Бидн үзгдҗәхиг биш, эс үзгдҗәхиг хәләҗәнәвидн. Яһад гихлә, үзгдҗәхнь цаг зуура болҗана, эс үзгдҗәхнь мѳңк.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\