2 КѲРИНТИНХН 5

1Мана бәәх эн гер – мана һазр деерк цогц-махмуд – уга кегдхлә, теңгрт күн үүдәһәд уга мѳңк гер маднд Бурхн ѳгхиг бидн меднәвидн. 2Тиигәд бидн түңшәд мана теңгртк цогц-махмуд авхар седҗәнәвидн. 3Бидн теңгртк цогц-махмуд авхларн, нүцкн болшговидн. 4Эн һазра цогц-махмудта җирһҗәх деерән бидн даргдад түңшҗәнәвидн. Болв эннь цогцасн салх мана седвәр биш. Бурхн мадниг оңдарулад маднд шин мѳңк цогц ѳгтхә гиҗәнәвидн, мана һазр деерк цогц мѳңкд сольгдтха гиҗәнәвидн. 5Энүнә тѳлә мадниг Бурхн үүдәв, дәкәд Тер ѳгсн үгән цугтаһинь лавтаһар күцәхәр маднд Әрүн Сәкүс ѳгв. 6Тер учрар бидн кезә чигн зѳргтәвидн. Эн һазр деерк цогц-махмудта бәәтлән, бидн Деед Эзнәс холд йовнавидн. 7Бидн үзҗәхәрн биш иткләрн бәәнәвидн. 8Тиигәд бидн зѳргтәвидн, эврәннь һазр деерк цогц-махмудан үлдәһәд, Деед Эзнлә бәәхәр седҗәнәвидн. 9Бидн Деед Эзнлә бәәв чигн, эс гихлә холд бәәв чигн, Терүнд таасгдхар шамдһаһар киннәвидн. 10Яһад гихлә, бидн цугтан Христосин ѳмн зарһла харһхвидн. Тиигхләрн күн болһн һазр деерк цогц-махмудта бәәсәрн эврәннь му, эс гихлә сән йовдл һарһсарн авхан авх. 11Деед Эзиг күндлнә гисиг бидн меднәвидн, тиигәд энүнд талдан улсиг иткүлхәр седнәвидн. Бурхн мадниг кевтнь меднә, тиигәд тадниг эврәннь зүркәрн намаг бас кевтнь меднәт гиҗ би нәәлҗәнәв. 12Бидн бийән таднд шинәс буульҗахшвидн. Болв таднд маднар бардмнх зѳв ѳгчәнәвидн. Дотрк бәәдләрн биш, һазак бәәдләрн бардмнҗах улст тадн хәрү ѳгч чаддгар тиигҗәнәвидн. 13Кемр мадниг ухан тату улс гиҗ тоолҗахла, эннь Бурхна тѳлә. Кемр ухаһарн эрүл-менд гиҗ тоолҗахла, тернь тана тѳлә. 14Мадниг Христосин дурн һардҗана. Кемр нег күн цугтаннь ормд үксмн болхла, тиигхлә цугтан үкҗ одсиг бидн тодрхаһар меднәвидн. 15Әмд бәәх улс бийиннь тѳлә биш, теднә ормд үкәд әмдрсн Христосин тѳлә җирһдгәр Тер цугтаннь ормд үкв. 16Иигәд эн цагас авн бидн тиигәд күүнә хәләцәр дәкҗ кен тал болв чигн хәләҗәхшвидн. Болв Христос тал бидн күүнә хәләцәр хәләдг биләвидн, зуг дәкҗ тиигҗәхшвидн. 17Кемр кен чигн күн Христосла ниицәд бәәхлә, тертн шин күн. Кезәңк давв, ода цугтан шин. 18Энүг цугтаһинь Бурхн күцәв. Тер мадниг Христосар дамҗад Бийләһән эвцүлв, эвцлтин туск зәңг тархах кѳдлмш маднд даалһв. 19Эн зәңг иим: Бурхн Христосар дамҗад делкәг Бийләһән эвцүлв. Әмтнә килнциг Бурхн теднә тоод дәкҗ орулҗахш. Бурхн маднд эвцлтин туск зәңгиг даалһв. 20Бидн Христосин элчнр болҗанавидн. Маднар дамҗад Бурхн келҗәнә. Христосин нерн деерәс тадниг сурҗанавидн: Бурхнла эвцтн! 21Яһад гихлә, Бурхн килнц уга Христосар мана килнцин тѳлә тәкл кев. Терүнлә ниицәд мадниг Бурхна чик бәәдл авдгар тиигв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\