2 КѲРИНТИНХН 6

1Бурхнас тана авсн цаһан санан киидән бичә давтха гиҗ бидн, Бурхнд кѳдлдг улс, таднас сурҗанавидн. 2Яһад гихлә, Бурхн келҗәнә: «Кергтә цагтан Би чамаг соңсв, тиигәд авргдх ѳдр чамд дѳң болв». Ода кергтә цаг, ода авргдх ѳдр. 3Мана церглтиг күн бичә шалһтха гиһәд, бидн кенд чигн харшлтта йовдл һарһҗахшвидн. 4Бидн цуг кеҗәх тоотдан Бурхна зарцнр болҗахан үзүлҗәнәвидн. Бидн тесвртәһәр күчр-күндиг, түрү бәәдлиг, уга-ядуг дааҗанавидн. 5Мадниг гүвдлә, түүрмд суулһла, олн әмтн дәврлә. Бидн кѳштлән кѳдлвидн, нѳр уга, хот уга бәәввидн. 6Цевр-цеерәрн, медләрн, тесврәрн, цаһан санаһарн, Әрүн Сәкүсәрн, йосн дурарн, үнн үгәрн 7болн Бурхна күчәр бидн Бурхна зарцнр болсан үзүлвидн. Бурхнла чик бәәлһн мана дәврлһнә болн харслтын зер-зев. 8Мадниг күндлнә болн мадниг күндлхш. Мадниг му келнә болн мадниг туурулна. Мадниг худлч гинә, болв үнәр келҗәнәвидн. 9Мадниг таньдгод тоолна, болв мадниг цугтан меднә. Мадниг үкснә тоод орулҗ болв бидн эн әмдвидн. Мадниг гүвднә, болв алҗ чадҗахш. 10Мадниг һундана гиҗ тоолна, болв бидн оньдин байрлнавидн. Мадниг түрү бәәнә гиҗ тоолна, болв олн улсиг бидн байҗуллавидн. Маднд мел юмн уга, болв цугтаһинь эзлнәвидн. 11Коринфин улс! Бидн таднла иләр күүндҗәнәвидн. Бидн таднд йир дуртавидн. 12Таднд ѳгчәх мана дурн кемҗән уга, болв тадн эврән бийән бәрҗәнәт. 13Би таднд, эврәннь үрдүдт келснлә әдләр келҗәнәв: бидн таднд дурта болсн әдләр тадн маднд дурлтн. 14Христост иткдго улсла ямаран чигн ниицәнд бичә ортн. Бурхнла чик бәәлһн болн зака эвдлһн хойрин хоорнд хамцу юн бәәхмб? Герл болн харңһу хойрин хоорнд хамцу юн бәәхмб? 15Христос эрлг хойрин хоорнд зѳвшәл бәәхий? Христост иткдг күн иткдго күүнлә негдхд юн бәәхмб? 16Бурхна сүм худл кегдлмүдлә яһҗ ирлцхмб? Яһад гихлә, бидн әмд Бурхна сүм болҗанавидн. Бурхн эврән келлә: «Би теднлә бүүрләд, тедн дунд бәәхв. Би теднә Бурхн болнав, тедн Мини улс болх». 17Тиигәд Деед Эзн келҗәнә: «Тедн дундас һарад, бийән теднәс салһҗ автн. Бузр юм бичә кѳндәтн! Тиигәд Би тадниг орулҗ авхв. 18Би тадна Эцк болхв. Тадн Мини кѳвүд болн күүкд болхит, гиҗ цугтаг бәрҗәх Деед Эзн келҗәнә».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\