2 КѲРИНТИНХН 7

1Мини дурта улс! Цуг эн үгмүдиг Бурхн маднд ѳгв. Тиигәд мана цогциг болн сәкүсиг бузрдаҗах тоотас бийән цугтаһаснь цеврлий! Бурхиг күндләд йир әрүнәр бәәхәр зүткий! 2Маднд ѳгчәх дуран үзүлтн. Бидн кү һундасмн угавидн. Бидн нег чигн күүнд му йовдл һарһсн угавидн, кенәс чигн бийдән олз хәәсмн угавидн. 3Таниг засглхар би иигҗ келҗәхшв. Яһад гихлә, урднь келсәр хамдан үкв чигн, хамдан җирһв чигн бидн таднд дуртавидн. 4Би таднд йир икәр нәәлҗәнәв, тадн нанд йир ик сана зүүлһҗәнәт. Мана цуг күчр-күндт тадн нанд урмд ѳгвт, би йир байрта бәәнәв. 5Македоньд ирхләрн, бидн амрлт үзсн угавидн. Бидн зѳвәр түрвидн: әмтнлә зүтклдвидн, зүркнд әәмшг үүдв. 6Болв дорацулгдсн улст урмд ѳгдг Бурхн, Титиг ирүләд, маднд урмд ѳгв. 7Бидн һанцхн терүнә ирсәр биш, тадн терүнд яһҗ урмд ѳгсәр урмдта бәәнәвидн. Тадн намаг үзхәр бәәхиг, тана һундлин тускар, нанла дәкн үүрлхәр бәәхин тускар Тит маднд келв. Энүнд би йир икәр байрлв. 8Кемр урднь бичсн бичг тадниг һундасмн болхла, би терүнд харм тѳрҗәхшв. Болв би цаг зуур хармнв, яһад гихлә, тер бичг тадниг баахн цагт һундав. 9Зуг ода би тадниг һундасндан биш, тадн урдк җирһлән үлдәснд байрлҗанав. Тадн Бурхна тѳлә һундагдвт, тиигәд бидн таднд мел му үзүлсн угавидн. 10Бурхнас ирҗәх һундл килнцтә җирһл үлдәхд нѳкд болна. Эннь әмтиг аврлтур авч ирнә, тиигәд энүнд цѳкрлт мел уга! Эн делкән һундл үклүр әмтиг кѳтлнә. 11Хәләлт, Бурхнас ирсн һундл таднд ю кев? Тадниг үннч кев. Тадн эврәннь буру угаһан илдкх седкл зүүвт. Тадн уурлад үүмлдвт. Тадн нанла харһад үүрлхәр бәәввт. Буру һарһсн улсиг тадн засглхдан белн бәәнәт. Эн кергт тадн бийән буру бишән үзүлвт. 12Урднь бичсн бичгиг би му келсн күүнә болн му келүлсн күүнә тѳлә бичҗәхшв. Тадн мана тускар Бурхна ѳмн яһҗ иләр килмҗән тусхаҗахиг таднд үзүлдгәр бичләв. 13Тиигәд бидн урмд аввидн. Энүнәс нань бас Титин байрин тускар бидн соңсҗ, дәкәд тадн терүнә седкл яһҗ тѳвкнүлсиг соңсад байрлвидн. 14Би тадниг терүнд буульв, терүнәсн ичсн угав. Болв цуг мана келсн үнн болсар тиим кевәр Титд буульсн йосндан үнн болҗана. 15Тадна соңсхврта бәәдлин тускар болн яһҗ терүнәс сүрдҗ әәмсҗ тадн тоссиг Титд тодлхла, таднд ѳгчәх терүнә дурн улм икднә. 16Би таднд нәәлҗ чадхарн байрта бәәнәв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\