2 КѲРИНТИНХН 8

1Ахнр-дүүнр, Македоньд бәәх Христост иткдг багмудт Бурхн ямаран хәәрлтән ѳгснә тускар тадниг медтхә гиҗәнәвидн. 2Тедн зовлңгар дамҗад икәр сѳргдв. Дегд түрү бәәв чигн тедн мѳңг ѳгхдән йир ѳгәнч болв, яһад гихлә, теднә байр аһу ик. 3Тедниг бәәснәсн ѳгч чадхан ѳгәд, нам терүнәсн давуһар ѳгсиг би герчлҗ чадхв. Эврәннь дурар 4Ерусалимд бәәх Бурхна улст дѳң болхан тедн маднас итклтәһәр сурв. 5Теднә кеснь мана күләҗәснәс даву болв. Хамгин түрүнд тедн бийән Деед Эзнд нерәдв, дәкәд Бурхна таалар маднд дѳң болв. 6Тадн дунд Титин экләд кеҗәх эн цаһан седклин кергиг күцәтхә гиҗ терүг сурвидн. 7Тадн цуг бәәсәрн байнт: иткләрн, келәрн, медрләрн, гүҗрлтәрн болн маднд ѳгчәх эврәннь дурарн. Бидн тадниг эн цаһан седклтә кергтән ѳгәнч болтн гиҗәнәвидн. 8Би таднд заквр ѳгчәхшв. Талдан улсин гүҗрлтин тускар келхләрн, би тадна дурна үнниг зѳрҗ медхәр седләв. 9Мана Деед Эзн Исус Христосин цаһан санаг тадн меднәт. Тер байн болв чигн Эврәннь түрү бәәдләрн тадниг байҗахин тѳлә тадна тѳлә тер хоосн күн болв. 10Эн тѳрәр мини ухан седкл иим: давсн җил эклсн кѳдлмшән күцәтн. Яһад гихлә, тадн эн кергиг түрүн эклвт, нам түрүләд күцәхәр седвт. 11Эн кергән тадн тана арһла ирлцүләд күцәтн. Тадн эклсн седвәрәрн эн кергән күцәҗ чадхан үзүлтн. 12Кемр тадн дѳң күргхәр седҗәхлә, тиигхлә Бурхн эн седвәриг күүнд уга юмнла биш, бәәснләнь ирлцүлҗ авна. 13Би күчр-күндиг таднд даалһад, талдан улсин бәәдл гиигрүлхәр бәәнәв гиҗ келҗәхшв. Би әдл бәәдл учртха гиләв. 14Ода деерән тадн эврәннь ик зѳѳрәсн теднә дутуһинь дүүргҗ чадҗанат. Дәкәд теднд зѳѳр хоршхла, тиигхлә тедн тана дутуг күцәх. Тиигәд аштнь әдл бәәдл учрх. 15Бурхна бичгт иигҗ бичәтәлм: «Икәр юм хураҗ авснас үлү һардго, баһар хураснас дуту болдго». 16Намаг кеснлә әдл Бурхн Титиг таднд дѳң күрх ик седклтә кеснд би Бурхнд ханлтан ѳргҗәнәв. 17Эн сурвриг күцәхдән зѳвшәл ѳгсн деерән Тит дѳң болхар икәр седәд, эврәннь сән дурар тадн тал йовҗана. 18Терүнлә хамдан мадн бас нег ахан илгәввидн. Терүг Сән Зәңг тархадгднь Христост иткдг цуг багмуд икәр үнлнә. 19Түүнәс даву Деед Эзнә туурмҗин тѳлә болн мана сән седвәр үзүлхин тѳлә цаһан седклин эн кергиг бидн күцәх цагт иткдг улсин багмуд терүгәр маднд хань кев. 20Элвгәр ѳгсн эн белгиг яһҗ авч күргснд әмтн дурго болдгоһар бидн сагар йовнавидн. 21Яһад гихлә, бидн зуг Деед Эзнә ѳмн биш, болв цуг әмтнә ѳмн чикәр кехәр седҗәнәвидн. 22Теднлә бидн эврәннь ахан илгәввидн. Бидн терүг шулун-шулун шинҗләд, терүнә дѳң болхар бәәх седклинь итквидн. Ода болхла терүнә дѳң болх седвәрнь улм икдв, яһад гихлә, тер таднд иткҗәнә. 23Титин тускар келхлә, тер – мини хань болн таднд церглхд нанла хамдан кѳдлдг күн болҗана. Талдан ахнрин тускар болхла, тедн Христосин туурмҗнь болад терүнд иткдг багмудар илгәгдв. 24Мадниг таднар йосндан буульмҗ кеҗәхиг иткдг улсин цуг багмуд үзәд меддгәр ахнр-дүүнрт дуран ѳгтн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\