2 КѲРИНТИНХН 9

1Бурхна улст дѳң күргхин тускар таднд бичәд керг уга. 2Тадн дѳң болхар седҗәхиг би меднәв. Македоньд бәәх әмтнд би тадниг буульлав: «Ахьяд бәәсн ахнр-дүүнр, давсн җиләс авн дѳң болхдан белн билә». Тана седвәр теднә кесгтнь сән йовдл һарһхднь дѳң болв. 3Эн керг таднар буульмҗ кеҗәсн мана хоосн үг болад үлддгоһар, би эн ахнр-дүүнрән илгәҗәнәв. Болв, мини келсәр, тадн эврәннь дѳңгән бел кетн. 4Кемр Македоньд бәәдг әмтн нанла хамдан ирәд, тадниг белн болад угаг үзхлә, маднд ичртә болх. Таднд түүнәс давуһар ичртә болх. 5Тегәд би иигҗ санув: тадна ѳгхәр седҗәсн белгиг мини ах-дүүнр танад одад, намаг иртл бел кетхә. Тиигхлә тер белг күчәр авсмн биш, эврә дурар ѳгсмн болҗ һарх. 6Баһар тәрә тәрсн күн, баһар авдгиг тодлад авчктн. Элвгәр тәрсн күн элвгәр хадҗ авх. 7Күн болһн кедү мѳңг ѳгнәв гиһәд шиидсән хармнл уга, ѳгцтә седвәрән оньгтан авлго ѳгх зѳвтә. Яһад гихлә, Бурхн байрлҗ ѳгснд дурта. 8Бурхн таднд зүсн-зүүл белг асхрулҗ ѳгч чадх. Тиигәд кергтә тооттн кезә чигн таднд бәәх. Бас тертн ямаран чигн цаһан саната керг күцәхд күртх. 9Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Сән күн элвгәр түрү улст ѳгчәнә, терүнә цаһан санан – мѳңк». 10Тәрәчиг хотын тѳлә тәрәнә экәр болн ѳдмгәр Бурхн теткнә. Тадниг бас Тер кергтә экәр теткх, терүг урһах, тадна цаһан саната йовдлын байн урһц ѳгх. 11Тадн байҗхларн кезә чигн ѳгәнч болхит. Маднар дамҗад таднд ѳгсн белгт олн улс Бурхнд ханлтан ѳргх. 12Яһад гихлә, эн дѳң күрглһн Бурхна улсин зуг кергтә тоотынь теткх биш, нам Бурхнд улм ханлтан ѳргхиг икдүлх. 13Тадна церглтиг шинҗлснә хѳѳн тана бәрҗ йовсн Христосин Сән Зәңгд итклтә болсарн, кесгнь Бурхиг туурулх. Теднлә болн цугталань тадн бәәснәсн элвгәр хувалцснд тедн бас тиигх. 14Тадна ормд тедн әрүн дурарн мѳргх, яһад гихлә, Бурхн таднд йир икәр цаһан санаһан күргв. 15Келҗ болшго белг ѳгсндән Бурхн тууртха!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\