2 ЙОХАН 1

1Шүүҗ авсн аһ болн тана үрдүд! Би чонҗин ахлачин негньв, таднд менд илгәҗәнәв. Би үнн седкләрн таднд дуртав. Һанцхн би биш, Бурхна үн медсн улс чигн бас тиигҗ таднд дурта. 2Яһад гихлә, Бурхна үнн маднла. Тер маднла мѳңкиндән бәәх. 3Бурхн Эцк болн Эцкин кѳвүн Исус Христос йосндан иткдг болн хоорндан дурта болдг маднд цаһан сана күргҗ амулң-менд бәәхиг ѳршәтхә! 4Зәрм Тана үрдүдиг Эцкин заасн зааврар Бурхна үн дахҗ бәәдгинь соңсад, икәр байрлв. 5Күндтә аһ! Нег-негндән дурта болтн, гиҗ сурҗанав. Би Танд шин заавр бичҗәхшв. Эн заавриг бидн эклцәс авн авлавидн. 6Дурта болх гиснь, Бурхна заавриг күцәх. Тер заавр иим: нег-негндән дурта болтн. Энүг күцәхин тѳлә эн заавриг тадн эклцәс авн соңслат. 7Кесг худлч улс һазрт ирҗ. Тедн: «Исус Христос һазр деер күн болҗ тѳрсн уга», – гиҗ келнә. Тиигҗ келсн күн худлч болн Христосин ѳшәтн мѳн. 8Болһатн! Мана кесн кѳдлмшиг бичә үрәтн. Болв ач-тусан күццднь эзлтн. 9Христосин номас хаҗиһәд, Терүг дахҗ бәәдго күн Бурхн уга бәәнә. Христосин номиг дахҗ бәәдг күн Бурхн Эцклә болн Кѳвүнлә ниицңһү бәәнә. 10Христосин номиг заадго күн тадн тал ирхлә, бичә гертән орултн, бичә терүнлә мендлтн. 11Терүнлә мендлдг күн терүнлә хамдан му йовдл кенә. 12Би дала үг чамд келхәр бәәләв: Зуг цугинь цааснд бекәр бичхәр седҗәхшв. Чамла чирәһәрн харһад йир икәр байрлхвидн гиҗ нәәлҗәнәв. 13Шүүҗ авсн Тана эгчин үрдүд Танд менд илгәҗәнә.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\