2 ПЁТР 1

1Би Шимон Пётр Исус Христосин зарц болн апостол эн бичгиг таднд бичҗәнәв. Тадн мана Бурхн болн Аврач Исус Христосин үнн чик бәәдләр дамҗад, маднла әдл үнтә иткл авсн улс мѳн. 2Бурхн Эврәннь болн мана Деед Эзн Исусин туск медрләр дамҗад, хәәрлтән болн амулң җирһлән таднд элвгәр ѳгтхә! 3Бурхна таалар бәәхин тѳлә цуг кергтә юмиг Бурхна күчн маднд ѳгсмн. Бурхна туск медрләр дамҗад тиигсмн. Эврәннь туурмҗарн болн күчтә үүләрн маднла хувалцхар Тер мадниг дуудсмн. 4Энүгәр дамҗад Бурхн маднд алдр болн үнтә юм ѳгх гисмн. Тадниг кү үрәдг орчлңгин му седвәрмүдәс сулдад, Бурхна бәәдлд орлцҗ чадтха гиҗ тиигсмн. 5Эн учрар эврәннь итклдән сән седклтә бәәдл немхәр зүтктн, сән седклтә бәәдлд медрл, медрлд бийән бәрлһн, бийән бәрлһнд тесвр, тесврт Бурхнд нерәддг бәәдл, Бурхнд нерәддг бәәдлд ахнр-дүүнрин цаһан санан, цаһан сананд дуриг немтн. 8Кемр цуг эн тана седклд тогтҗ ѳсхлә, тадн Исус Христосиг медлһнд күцәмҗтә болн олзта болхит. 9Кемр цуг эн седклд уга болхла, тиим күн сохр эс гиҗ мууһар үздг күн мет болна. Тер урдк килнцәсн цеврлгдсән мартв. 10Тегәд ахнр-дүүнр, Бурхн таниг шүүҗ авсиг болн дуудгсиг лавлхар улм икәр шунтн. Яһад гихлә, иигҗ кехлә, тадн кезәчн бүдрҗ уншгот. 11Тиигхлә Мана Деед Эзн Аврач Исус Христосин мѳңк орна үүдн тана ѳмн икәр секгдх. 12Тадн цуг энүг медвчн, авсн үннд батар итквчн, би таднд эн тоотыг оньдиндән тодлулнав. 13Зуг би әмд бәәтлән таднд энүг тодлулхла, чик болх гиҗ санҗанав. 14Удл уга бас эн цогцан үлдәһәд, насан бархв. Тиигҗ нанд Мана Деед Эзн Исус Христос медүлв. 15Намаг ѳңгрснә хѳѳн энүг тадн оньдиндән тодлҗ йовтха гиҗ би арһ-чадсарн цугинь кехв. 16Исус Христосин күчнә тускар болн Терүнә ирлһнә тускар келхләрн, бидн күүнә уханас һарһсн туульс олзлҗ келсн уга биләвидн. Түүнә алдр туурмҗиг бидн нүдәрн үзләвидн. 17Бурхн Эцк Христосиг күндләд туурулсн цагт бидн Терүнлә хамдан әрүн уул деер биләвидн. Мадниг тенд бәәсн цагт Деед Эзнә туурмҗин дун Исуст иигҗ келсмн: «Эн Мини хәәртә Кѳвүн. Эн Намаг байрлулна». Бидн эн дууг теңгрәс соңсвидн. 19Эн учрар бидн әәлдәчнрин үгд улм икәр нәәлҗәнәвидн. Тадн энүнд оньган ѳгсндтн йир чик юмн, яһад гихлә, эн үг харңһуд шачах герл мет. Ѳдр ирхин ѳмн, ѳрүни одн тана седклд герл ѳгхин ѳмн әәлдәчнрин үгмүд герл ѳгч гилвкнә. 20Хамгин түрүнд тодлтн: Бурхна Бичгт бәәсн әәлдхлиг күн эврән цәәлһҗ чадхш. 21Яһад гихлә, әәлдхлин үгмүд күүнә дурар келгддго бәәҗ. Зуг Әрүн Сәкүсәр залгддг улс әәлдхлиг Бурхнас келдг бәәҗ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\