2 ПЁТР 2

1Әмтнә дунд деми әәлдәчнр бас бәәдг билә. Ода чигн тадн дунд бас деми багшнр һарч ирх. Тедн итклиг уга кедг буру ном нууцар авч ирәд, тедниг хулдҗ авсн Деед Эзиг һолх. Тиигәд тедн бийән шулуһар цааҗла харһулх. 2Кесг улс теднә аля йовдлыг дахх. Теднәс кѳлтә әмтн Үннә хаалһиг муурулх. 3Иим багшнр хармч заңгасн кѳлтә худл үг келәд танас олз авх. Кесг цагтан теднә Зарһчнь белн билә. Тедниг цааҗлх Алач нѳр уга сууна. 4Яһад гихлә, Бурхн нам килнц кесн элчнрән чигн хәәрллго үксн улсин ормд хайсмн. Тендән тедн цевәр күләтә харңһуд сууна, Зарһин ѳдр күләҗәнә. 5Бурхн кезәңк орчлңгиг чигн хәәрлсн уга. Тер килнцтә улсин һазрур усна аюл илгәв. Зуг Бурхнла чик седкләрн бәәтн гиҗ әмтиг сурһдг Ноахиг болн дәкәд долан күүг Бурхн аврсмн. 6Бурхн Содом болн Гомора гидг балһсдиг гемшәһәд, хѳѳтк килнцтә улст үлгүр болтха гиһәд һалар шатасмн. 7Зуг чик седклтә Лотыг аврсмн. Килнцтә улсин цалдң йовдлмуд Лотын седклинь дарсмн. 8Эн чик седклтә Лот тедн дунд бәәһәд, йос эвддг йовдлмудынь үзәд, теднә тускар соңссн цагтнь ѳдр ирвәс седклднь му болдг бәәҗ. 9Деед Эзнд иткдг улсин сѳрлһнәс яһҗ харсхинь болн хар саната улсиг Зарһин ѳдр иртл яһҗ оньдиндән бәрҗәхинь Деед Эзн меднә. 10Цогцин бузр седвәрмүдәр бәәдг болн Бурхна йосиг һолдг улсиг Бурхн онц кевәр цааҗна. Тиим улс әср болн ик саната. Тедн Бурхна алдр элчнриг му келхәс әәхш. 11Бурхна элчнр тиим улсас улм ик күчтә болвчн, деми багшнриг му келхш Деед Эзнә ѳмн гемшәхш. 12Эн улс ухан уга, бәргдәд алгдх мал мет тѳрхәрә медсәрн йовдлмуд һарһна. Эдн бийснь эс меддг юмиг му келнә. Эдн мал кевтәһәр алгдх. 13Эдн талдан улсиг яһҗ зовала, тиигҗ бийснь зовлңган эдлҗ цааҗлгдх. Эдн ѳдрин дуусн нәр-наадан кеһәд байрлна, әркдәд хуульч йовдлмуд кенә. Эн учрар эдн таднла хамдан хот уусн цагт тадниг һутаһад неритн муурулна. 14Эдн күүкд улсиг үзхләрн, аля яһҗ кехән ухална. Эн улс килнц кеһәд цадцхахш. Эн деми багшнр батар иткдго улсиг килнцд уңһана. Эдн хармч болхд дасхгдсмн. Эдн харалд туссн улс. 15Деми багшнр чик хаалһасн хаҗиһәд, Босрин кѳвүн Балам гидг әәлдәчин хаалһар йовна. Эн әәлдәч мѳңгнд дурта билә, тер мѳңгиг хар саната йовдл кесндән авдг билә. 16Балам эврәннь килнцәсн кѳлтә бурушагдҗ. Энүнә элҗгн күүнә келәр келәд, әәлдәчин ухан уга йовдлыг зогсав. 17Эн улс хагсҗ одсн булг мет, салькнд туугдсн үүлн мет. Бурхн теднд харңһуһар бәәдг орм белдҗ. 18Эдн ик саната, эргү үгмүд келәд, цогц махмудын му седвәрмүд олзлна. Хаҗһр хаалһасн чик хаалһд шиңкән орсн улсиг хавхдан бәрҗ авхар тиигнә. 19Эдн әмтнд сул җирһл ѳгнәвидн гилднә, зуг бийснь кү үрәдг му авъясмудын мухла болна. Яһад гихлә, күн юмнд диилгдсн болхла, тер юмна мухла болҗ үлднә. 20Кемр күн Мана Деед Эзн болн Аврач Исус Христосиг медсәр орчлңгин бузр йовдлмудас сулдсн хѳѳн дәкн терүндән оралдҗ диилгдхлә, тер күүнә бәәдл урдк бәәдләсн улм му болна. 21Учрнь эн: тедн чик бәәдлин хаалһиг медәд, әрүн заавриг үлдәхин ормд эн хаалһиг эс медсн деер болх билә. 22Эн учрсн йовдлын тускар үлгүрт: «Ноха бѳѳлҗсндән хәрү ирдг», болн «Уһагдсн һаха дәкн бальчгт ордг» – гиҗ чикәр келгдҗәнә.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\