2 ПЁТР 3

1Хәәртә үүрмүд, хойрдгч бичгән таднд бичҗәнәв. Эн хойр бичгт би тана уханд тодлулҗ цевр сана-седкл сергәхәр бәәләв. 2Әрүн әәлдәчнрин кезәнә келсн үгмүдиг болн тана апостолмудар дамҗҗ келсн Деед Эзнә болн Аврачин заквриг тадн тодлтха гиҗәнәв. 3Хамгин түрүнд медтн: Сүл ѳдрмүдт танар наад бәрдг му седвәрәр бәәдг кесг улс һарч ирх. 4Тедн: «Исус Христос ирнәв гилү? Тертн альдв? Мана ѳвкнр кезәнә үкҗ одла. Зуг орчлң үүдснәс авн цугнь нег кевәрн бәәһәтә», – гиҗ келцхәх. 5Теңгр һазр хойриг Бурхн үгәрн кезәнә үүдәҗ гисн үнниг тедн медә бәәҗ керглхш. Һазр уснас болн усар дамҗад үүдәгдҗ. 6Эн учрар бас усар эс гиҗ усна аюлар тер цагт бәәсн орчлң уга кегдҗ. 7Һалар шатагдхин тѳлә ѳдгә цагин теңгр һазр хойр тер Үгәр чигн хадһлгдҗ бәәнә. Килнцтә улс засглгдх болн уга кегдх цаг күртл теңгр һазр хойр хадһлгдҗ бәәнә. 8Зуг энүг бичә марттн, хәәртә үүрмүд. Деед Эзнд нег ѳдр миңһн җил мет болна, миңһн җил негхн ѳдр мет болна. 9Деед Эзн ирхв гиҗ ѳгсн үгән күцәхдән удхш. Зәрмснь Энүг удҗана гинә. Зуг Деед Эзн тадниг уданд теснә. Яһад гихлә, Деед Эзн иим саната: Кен чигн күн бичә үктхә, цуг улс килнцтә җирһлән үлдәтхә. 10Деед Эзнә ѳдр генткн сѳѳһәр ирдг хулхач метәр ирх. Теңгр ик күркрәнд уга болҗ одх. Теңгрт бәәдг тоотнь: нарн, сар, одд һалд шатҗ одх. Һазр деер бәәсн юмн һазрта хамдан шатх. 11Кемр цугнь тиигҗ каархла, тадн ямаран улс болх зѳвтәвт? Бурхна ѳдриг күләһәд, Терүнә ирлһиг әрүн седкләрн үзхәр седҗәх цагт бийән Бурхнд нерәдәд әрүн җирһләр бәәтн. Тер ѳдрт теңгр шатад уга кегдх, сар, нарн, одд һалд хәәлҗ одх. 13Зуг бидн шин теңгр һазр хойриг күләҗәнәвидн. Энүг Бурхн ѳгнәв гилә. Тенд әмтн Бурхна заасар оньдиндән бәәх. 14Эн учрар ирхинь күләһәд, Бурхна ѳмн цевр болн буру уга болхар зүтктн. Бурхнла эвәр бәәхәр шунтн. 15Деед Эзнә удан тесвр маднд авргдх арһ ѳгчәнә гиҗ тоолтн. Мана хәәртә ах Павел бийднь ѳггдсн цецн ухаг олзлад, эн тѳрин тускар бас бичлә. 16Павел энүнә тускар бичг болһндан бичлә. Павелын бичгүдт зәрм медгддго юмн бәәнә. Кесг муңхг болн батар иткдго улс энүг Бурхна Бичгин нань чигн тасрхала әдл хаҗһр цәәлһнә. Тиигәд тедн бийән үклүр ѳѳрдүлнә. 17Тегәд хәәртә үүрмүд, энүг медәд бийән саглтн: Йос эвддг улсин эндү тадниг авлдг болвза, тадн бат итклән гееввзәт. 18Зуг Мана Деед Эзн болн Аврач Исус Христосиг медлһнд болн Терүнә цаһан сананд цааранднь ѳстн. Эндр ѳдр болн оньдиндән Тер тууртха! Тиигтхә!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\