2 ТЕСАЛОНИКИНХН 1

1Тесалоникид бәәх Бурхн-Эцкин болн Деед Эзн Исус Христосин иткдг улст Павелас, Силас болн Тимофейәс. 2Бурхн мана Эцк болн Деед Эзн Исус Христос таднд цаһан сана болн тѳвкнүн бәәдл ѳгтхә. 3Ахнр-дүүнр, бидн кезә чигн тадна тѳлә Бурхнд ханлтан ѳргх йоставидн. Тернь чик, яһад гихлә, тадн Бурхнд улм иткәд, нег-негндән улм икәр дурлҗанат. 4Тиигәд талдан һазрт бәәдг Бурхнд иткдг улс дунд тана тесврин болн кѳѳгдҗәсн, күнд-түрү дааҗах цагт һарһҗах итклин тускар бидн омгтаһар буульнавидн. 5Энтн цугтан Бурхна чик зарһ бәәснә темдг. Аштнь тадниг Бурхн Эврәннь орнд бәәх дүңгә улс гиҗ тоолх. Ода тадн Бурхна орна тѳлә зовлң үзҗәнәт. 6Бурхн үннч. Тиигәд таднд зовлң үзүлҗәх күүг зовлңла харһулх. 7Тиим зовлң үзҗәсн таднд болн маднд Бурхн тѳвкнүн бәәдл ѳгх. Тиим бәәдл Деед Эзн Исус күчтә Бурхна элчнрлә хамдан теңгрәс асҗах һалын зальд үзгдхлә, тиигәд учрх. 8Бурхиг һолҗасн болн мана Деед Эзн Исус Сән Зәңг эс авчах улсиг тер засглх. 9Тедн мѳңк үклд тусх. Тиигәд оньдинд Деед Эзнә болн Терүнә күчтә алдрас тер улс салһгдх. 10Иим йовдл Деед Эзн ирх ѳдр болх. Бурхнд иткәд церглҗәх улсас туурмҗ болн күндллһ авхар Тер ирх. Тер тоод тадн бас бәәхит. Яһад гихлә, тадн мана келснд иткләт. 11Бидн кезә чигн тана тѳлә зальврнавидн. Тадниг Бурхн дуудсн җирһлә ирлцҗәнә гиҗ тоолх. Бурхн Эврәннь күчәрн сән йовдл кех седвәр ѳгх. Тадна иткл дамҗад тана кеҗәсн тоотыг цугтаһинь Бурхн күцәх, гиҗ бидн зальврҗанавидн. 12Тегәд Мана Бурхна болн Деед Эзн Исус Христосин хәәрлтәр Деед Эзн Исусин нерн таднас туургдад, тадн болхла, Терүнәс туургдх болхит.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\