2 ТЕСАЛОНИКИНХН 2

1Ахнр-дүүнр, Деед Эзн Исус Христос ирлһнә тускар болн мадна Терүнлә харһлтын тускар болхла, би тадниг эрҗәнәв: 2Тадн әәлдхлин үгәс, зәңгәс болн мана бичсн бичг кевтә бичгәс Деед Эзнә ѳдр ирв гиҗ соңсхларн, бичә адһҗ үүмтн, бичә седкләрн зовтн. 3Тадниг ямаран чигн кевәр бичә меклтхә. Бурхна ѳмнәс буцлт эс болтл, мѳңк һалд йилһгдәд, Бурхна зака эвдҗәх күн эс иртл, тер ѳдр иршго юмн. 4Тертн Бурхн гиҗ нерәдсн тоотд, терүнд шүтсн тоотд ѳшәтн болх. Түүнәс даву бийән теднәс үлүд тоолад, һол сүмд орҗ орм эзләд: «Би, Бурхмб!» – гиҗ келх. 5Танад бәәхдән мини энүнә тускар келсиг мартчквт? 6Ода эн күүг юн бәрҗәхинь тадн медҗәнәт. Энтн эврәннь цагтан ирх. 7Болв зака эвдлһнә нуувч күцәгдҗәнә. Бәрҗәх юмн эс авгдтл учрх юмн учршго. 8Тиигхлә зака эвдҗәх күн бийән үзүлх. Болв Деед Эзн Исус ирлһнд терүг нег дәкҗ үләһәд алх. Исус Христосин бәәлһн терүг уга кех. 9Бурхна зака эвдҗәх күн эрлгин йоста ирх. Тер күн ик чидл үзүләд, худл ѳвәрц юм болн онц темдг үзүлх. 10Үкх әмтнә тѳлә тер зүсн-зүүл мек һарһх. Тедн аврлтын тѳлә үннд эс итксндән болн эс дурлсндан үкцхәх. 11Бурхн үкх әмтнд эндү һарһдг юм илгәх. Тиигәд тедн худлд иткх. 12Тиигәд үнниг эс иткәд килнц таасҗахинь Бурхн цааҗлх 13Деед Эзнә дурлсн ахнр-дүүнр, тадна тѳлә бидн Бурхнд оньдинд ханлтан ѳргх йоставидн. Яһад гихлә, Бурхн тадниг Сәкүснә әрүллһнә кѳдлмшәр болн үннд итксәр дамҗад хамгин түрүнд аврхар шүүҗ авв. 14Мана цәәлһсн Сән Зәңг дамҗад Бурхн тадниг Терүнә тѳлә болн мана Деед Эзн Исус Христосин туурмҗиг хувалцтха гиҗ дуудв. 15Тиигәд, ахнр-дүүнр, батар бәәһәд, мана дасхсн тоотыг үгәр болн бичгәр дамҗад итктн. 16Маднд дурлад, бат ицлт, мѳңк тѳвкнүлт хәәрлтәр ѳгсн мана Деед Эзн Исус Христос болн Бурхн мана Эцк тадна зүрк тогтнулад, тадниг сән йовдлмуд һарһҗ, сән үг келүләд батлх болтха!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\