2 ТЕСАЛОНИКИНХН 3

1Ахнр-дүүнр, аш сүүлднь, мана тѳлә зальвртн. Деед Эзнә үг цаарандан чигн шулун тарад, тадн дунд туурсн әдләр тууртха гиҗ зальвртн. 2Таарш уга болн хорта улсас мадниг сулдххин тѳлә зальвртн. Сән Зәңгд зәрмнь иткхш. 3Деед Эзнд нәәлҗ болҗана. Тер таниг батраһад, эрлгәс харсҗ авх. 4Деед Эзн мадниг таднд иткүлҗ, мана закҗасиг цугинь күцәһәд, цааранднь чигн күцәхит гиҗ ицҗәнәвидн. 5Деед Эзн таднд Бурхна дур болн Христосин теслт күртәтхә гиҗ би зальврҗанав. 6Деед Эзн Исус Христосин нерн деерәс, ахнр-дүүнр, бидн таднд иигҗ закҗанавидн: залху болн мана ѳгсн номар эс бәәх күүнлә бичә үүрлтн. 7Маднас үлгүр авад яһҗ бәәхинь тадн эврән меднәт. Танад бәәхдән бидн залхурҗ цаган давулсн угавидн. 8Күүнә мѳңг-эдлврәр бас бәәсн угавидн. Бидн күүнд ацан болшгоһар седәд, нам ѳдр сѳ уга шунҗ кѳдлвидн. 9Бидн таднас күццднь дѳң авч чадх бийнь, таднд үлгүр үзүлхәр тиигҗ бәәләвидн. 10Танад бәәхдән бидн «эс кѳдлхәр седсн күүнд, хот бичә ѳгтн» гиҗ келдг биләвидн. 11Болв тадн дунд бәәх зәрм залху улс мел кѳдлхәр седхш. Тедн күүнә кергт орлцна! 12Деед Эзн Исус Христосин нерн деерәс тиим улсиг бидн чиктән бәәһәд, эврәннь теткврин мѳңг экләд олтн гиҗ закад, ѳмнәснь хѳрҗәнәвидн. 13Тадн болхла, ахнр-дүүнр, цуцрлт угаһар әмтнд сә кеҗ йовтн. 14Эн бичгт ѳгчәх заквр эс авчах улст шишлң оньган ѳгцхәтн. Эврәннь бәәдләс ичдгәр, тиим күүнлә бичә үүрлтн. 15Зуг тиим күүг эврәннь дәәсн гиҗ бичә тоолтн. Терүг эврәннь дүүлә әдл хѳртн. 16Мана Эвин булг – Деед Эзн танд тѳвкнүн бәәдл кезә чигн юунд болвчн учратха. Деед Эзн таднла оньдин бәәтхә! 17«Павелас менд!» бичг болһнаннь чилгчәр би һаран тәвҗәнәв. 18Деед Эзн Исус Христос таниг цугтаһитн хәәрлтхә!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\