2 ТИМОФЕЙ 1

1Павелас, Бурхна седвәрәр шүүҗ авсн Христос Исусин апостолас. Урднь амлсн җирһлиг цәәлһтхә гиҗ Бурхн намаг илгәв. Зуг бидн Христос Исусла нииләд иим җирһлиг эдлҗ чадхвидн. 2Мини эңкр кѳвүн Тимофейд. Эцк Бурхн болн мана Деед Эзн Христос Исус чамд цаһан сана, хәәрлт болн эвтә бәәдл ѳгтхә. 3Цевр седкләрн Бурхнд шүтәд мини ѳвкнр кеснлә әдл, би чини тѳлә ѳдр сѳ уга Бурхнд зальврҗ ханлтан ѳргҗәнәв. 4Чини уульсиг санад, чамаг дегд икәр үзхәр седҗәнәв. Эн харһлт намаг йир байрлулх билә. 5Чини үннч итклин тускар би саннав. Чини эмг эк Лоис тиигҗ иткдг билә, чини эк Юникә чигн бас. Чамаг теднлә әдл сүзгтә бәәх гиҗ би йир ицҗәнәв. 6Бурхна ѳгсн билгиг күццднь олзл гиҗ би чамд седвәр орулҗанав. Намаг һаран чам деер тәвсн цагт чи эн билг авлач. 7Мадниг күчтә болад, әмтнд дурта болад, бийән бәрҗ бәәтхә гиҗ, бичә әәтхә гиҗ Әрүн Сәкүс Бурхн ѳглә. 8Тиигҗ Деед Эзнә тускар келхләрн бичә ә. Христосас кѳлтә намаг бәрәнд бәәхәс бас бичә ич. Түүнә ормд Сән Зәңгин тѳлә нанла әдл зовлң даахдан белн бол. Бурхн чамд тер зовлңгиг даах күч ѳгх. 9Бурхн мадниг аврад, Түүнә улс болтха гиҗ дуудв. Мана сән керг-үүлин тѳлә биш, зуг Эврәннь цаһан санаһарн болн Эврәннь зураһар Бурхн тиигв. Делкә үүдтл Бурхн Христосар дамҗад маднд цаһан санаһан ѳгв. 10Мана Аврач Христос Исус эн һазрт ирсәр бидн Бурхна хәәрлт үзҗәнәвидн. Христос үклиг дииләд, маднд мѳңк җирһлин хаалһ заасиг бидн Сән Зәңгәс меднәвидн. 11Намаг, Сән Зәңг тархач апостол болн багш болтха гиҗ Бурхн шиидв. 12Терүнәс кѳлтә би ода йир икәр зовҗанав. Болв кенд иткҗәхән сәәнәр меднәв, зовлңгас тѳрүц әәҗәхшв. Мини даалһсн тоотыг Исус Христос сүл ѳдр күртл хадһлх гиҗ икәр ицҗәнәв. 13Нанас соңссн тоотан олзл. Тер чамд чик номин үлгүр болх. Христос Исусла ниилсн учрас Терүнд иткәд дурл. 14Чамд бәәх Әрүн Сәкүснә күчәр чамд даалһсн үнниг хадһл. 15Пүгел Гермоген хойр болн Азийин һазрт бәәх инкдг улс цугтан намаг үлдәв. Түүг чи меднәч. 16Ѳнәсәпр болн энүнә ѳрк-бүлинь Деед Эзн хәәрлг. Нанд тер кесг дәкҗ дѳңгән күрглә. Намаг түүрмд суулһснас тер мел ичдго билә. 17Римд ирхләрн тер намаг хәәһәд олҗ авла. 18Деед Эзн эврәннь ирх ѳдртән түүг хәәрлтхә. Епес балһснд нанд Ѳнәсәпр яһҗ урмд ѳгсинь чи сәәнәр меднәлмч.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\