2 ТИМОФЕЙ 3

1Сүл цагт күнд болхиг медҗ ав. 2Әмтн бийрхг болх, мѳңгнд дурта, деерңһү саната, деерлкдг, хорта үгтә, эк-эцкән соңсдго, «ханҗанав» гиҗ келдго, ичр-һутр уга бәәдг, 3ѳршәңгү уга, ни уга болх. Тедн ховч болх, бийән бәрҗ чадшго, догшн, сән йовдлд дурго, нәәлҗ болшго, килмҗ уга, караг улс болх. Тиим улс эврәннь седвәрт Бурхнас давуһар дурлх. 5Бәәдләрн Бурхнд сүзглсн мет йовна. Йосндан болхла, тедн Бурхна күчиг «керг уга» гих. Тиим улсас хол йов. 6Худл номта улс килнцдән даргдҗах, зүсн-зүүл седвәртән авлгдҗах муңхг күүкд улсин герт орад, тедниг эврәннь үлмәд орулҗана. 7Тиим күүкд улс кезә чигн сурсн бийнь үнниг медҗ чадшго. 8Ян Ямбр хойр бас Мошег келсн бийнь зѳвшәрсмн уга. Эн улс бас тиигҗ кеҗәнә – үннлә зѳвшәрҗәхш. Тедн чик ухаһан гееһәд, эврәннь итклән хайв. 9Болв теднә күцәмҗ удандан бәәшго. Теднә һәрглҗәх бәәдл олна нүүрт илрх. Тиим йовдл Мошелә эс зѳвшәрсн улсла учрла. 10Болв чи болхла, мини номиг, мини бәәдлиг, мини җирһлин күслиг дахвч. 11Чи мини итклиг, теслтиг, дуриг, чиирг бәәдлиг, мини ардас кѳѳлдсиг, зовлңгиг сәәнәр меднәч. Тедү мет нанла Антиохд, Иконьд, Лустрт юн учрсинь чи меднәч. Би йир күчр юм дааҗ һарв. Болв Деед Эзн намаг терүнәс гетлгв. 12Христос Исусла нииләд Бурхнд соңсхврта бәәхәр седҗәх күүг кѳѳх. Болв хар саната улс болн мек һарһдг улс улм-улм му йовдл һарһад йовх. Тедн олыг болн бийән цаарандан мекләд йовх. 14Чи болхла сурсарн, итксәрн һардвр ке. Кен чамаг сурһсиг чи меднәлмч. 15Чи бичкнәсн авн Бурхна Бичг меднәлмч. Эн Бичг чамд цецн уха орулад, Христос Исуст иткснәс иштә аврлтд күргх. 16Бурхна Бичг бичхд Бурхн урмд ѳгв. Эн Бичг сурһх йовдлд, буруһинь үзүләд чиклхд, Бурхна таалар бәәхд йир туста. 17Тиигәд одҗ Бурхна күн альк халхарн чигн цаһан сана күцәхдән белн болх.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\