2 ТИМОФЕЙ 4

1Бурхнар болн әмдинь чигн, үксинь чигн зарһ кех Христос Исусар герч бәрҗ, чамаг Сән Зәңг тарха гиҗ би закҗанав. Яһад гихлә, Христос Исус хан мет ирҗ һардх. Әмтнд таасгдв эс таасгдв Сән Зәңгиг альк цагт болв чигн тархахд чи белн бол. Эндүһин тускар иләр келәд, чикләд, урмд ѳгәд йов. Әмтиг сурһхларн тесвртә бол. 3Удл уга әмтн чик номиг соңсхар седшго цаг ирх. Тедн эврәннь седсән күцәхәр седх. Әмтн зүсн-зүүл багшнр дуудад, тедниг соңсх. Болв теднь зуг соңсхар седҗәхинь әмтнд келҗ ѳгх. 4Үннә ормд тедн домг соңсх. 5Зуг чи бичә толһаһан ге, зовлңгиг дааһад, Сән Зәңгиг тархаҗ күцәһәд, эврәннь даалһвран цугтаһинь ке. 6Намаг удлго алх. Мини үкл Бурхнд тәкл тәкҗәснлә әдл болх. Нанд җирһхд баахн цаг үлдв. 7Би алдр урлданд орлцв. Ут хаалһиг күццднь һатлад, итклән хадһлв. 8Намаг чикәр бәәснд Бурхн нанд дииләчин ачлвр бел кечкв. Терүг Бурхн тааларнь бәәсн улст ѳгх. Үнн зарһч Деед Эзн темдглсн ѳдртән ачлвриг нанд эврән ѳгх. Һанцхн нанд биш Терүг ирхиг йир икәр күләҗәх улст ѳгх. 9Дэм намаг үлдәснәс иштә шулуһар ирҗ үз. 10Тер эн җирһлд авлгдад Тесалоники балһс орв. Крескән Һалатья гидг һазр тал одв, Тит болхла Далматья гидг һазр тал йовв. 11Нанла һанцхн Лука үлдв. Кемр ирхләрн бийтәһән Маркиг дахул. Тер нанд мини кѳдлмшт икәр дѳң болх. 12Би Түхкиг Епес балһсн тал йовулв. 13Нан тал йовхларн, мини деер ѳмсдг хувц, буйн болтха, авад ир. Би терүг Троя балһснд Карпин герт үлдәҗв. Дегтрмүд авад ир. Тедн заагт мини арсар кесн дегтрмүд авад ир. 14Улан мѳңгнә урч Александр нанд кесг му йовдл үзүлв. Деед Эзн терүг кесн тоотарнь засглх. 15Чи бас терүнәс сагл. Яһад гихлә, тер мана цәәлһврин кѳдлмшин йир күчтә хортн. 16Намаг түрүн зарһд бийән харсҗ үг келсн цагт, нег чигн күн ирҗ дѳңнсмн уга. Цугтан намаг хайв. Болв Бурхн бичә тедниг гемшәтхә. 17Деед Эзн нанла хамдан билә. Буру номта улсин тѳлә мини үгәр Сән Зәңг тархахар Тер нанд чидл ѳгв. Бурхн намаг үкләс татҗ авв. 18Цаарандан чигн Деед Эзн намаг му юмнас халхлх. Тер намаг эврәннь теңгрин орнд күргх. Мѳңкинд Деед Эзн туурмҗта йовтха. Тиигтхә. 19Прискад болн Әкүльд, бас Ѳнәсәприн ѳрк-бүлд менд кел. 20Эраст Коринф балһснд үлдв. Гемтсн Тропимиг би Мелитд үлдәх зѳвтә болв. 21Чи үвл күртл нааран ирҗ үз. Чамд Юбул, Пудэн, Лин, Клавдья болн ахнр-дүүнр цугтан менд келүлҗәнә. 22Деед Эзн чамла бәәтхә. Бурхн тадниг цугтаһитн хәәрлтхә.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\