3 ЙОХАН 1

1Хәәртә үр Гай! Би чонҗин ахлачин негньв. Халун менд чамд илгәҗәнәв. Би үнн седкләрн чамд дуртав. 2Хәәртә үр! Чи санан-седкләрн сән-сәәхн бәәнәч. Тиим кевәр җирһлчн сән-сәәхн болтха гиҗ чамаг оньдин эрүл-менд бәәтхә гиҗ зальврҗанав. 3Чи оньдин Бурхна үн дахҗ бәәдг кевәрн ода Бурхна үнәр бәәдгинь соңсад ик байрта бәәнәв. Эн зәңг нанд ирҗәх ахнр-дүүнр авч ирлә. 4Мини нилчәр Христост итксн үрдүдм Бурхна үнниг дахҗ бәәдгинь соңсхла, би йир икәр байрлнав. Тер байрас даву байр нанд уга. 5Хәәртә үр! Кемр чи ахнр-дүүнрт, онц кевәр зуульч улст нѳкд болҗахла тернь чик. 6Чини хәәрлтин тускар тедн энд чонҗин ѳмн келсн билә. Тер ахнр-дүүнрчн Христосин тускар ном цәәлһҗәнә, тедн буру номта улсас дѳң авхш. Тер учрар, буйн болтха, цааранднь йовх хаалһднь Бурхнд таастаһар теднд дәкәд нѳкд болыч. 8Теднлә хамдан кѳдлхин тѳлә бидн тиим улст нѳкд болх зѳвтәвидн. 9Би тана чонҗд нег бичг бичләв. Зуг әмтиг нойлхдан дурта Детреп мини бичсн юмиг керглшго. 10Детреп намаг оньдин му келнә, мини тускар худл, хов зѳѳнә. Эннь цугнь биш. Дәкәд болхла, холас ирсн ахнр-дүүнриг тосҗ нѳкд болхш. Теднд нѳкд болхар седсн улст харш болад, чонҗас кѳѳнә. Ирхләрн би терүнд эн хар үүлмүдин тускар илдкҗ келхв. 11Хәәртә үр! Му кедг әмтиг дураҗ тиим юм бичә ке. Зуг сә кедг улсиг дураҗ теднәс үлгүр ав. Сә кедг күн Бурхна күн болна. Му кедг күн Бурхиг үзәд уга. 12Цуһар Деметрин тускар сә келнә. Үнн бийнь энүг үзүлнә. Би эврән Деметрсин тускар сә келнәв. Мини үгмүдиг чикинь чи меднәч. 13Би дала үг чамд келхәр бәәләв. Зуг цугинь хулсн үзгәр болн бекәр бичхәр седҗәхшв. 14Удл уга чамла чирәһәрн харһад, үзлцәд күүндхв гиҗ нәәлҗәнәв. 15Санан-седклчн амр таварн бәәх болтха! Энд бәәсн үүрмүдчн чамд менд илгәҗәнә. Хаҗудан бәәсн үүрмүдтән нанас менд кел!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\