АПОСТОЛМУД 1

1Күндтә Тѳпил! Исусин цуг кесн болн сурһсн тоотынь эклцәснь авн 2теңгрт ѳѳдлсн ѳдр күртл би чамд эврәннь түрүн дегтртән бичләв. Теңгрт ѳѳдлх ѳдрин ѳмн Исус Әрүн Сәкүсәр шүүҗ авсн апостолмудт заквр ѳглә. 3Эврән зовлң үзснәннь хѳѳн тер тедн тал кесг дәкҗ ирдг бәәҗ. Тиигәд Исус йосндан әмдрсән олн йовдлар дамҗад лавлҗ. Дѳчн хонгин эргцд Исус Бурхна орн-нутгин тускар ирәд келҗәв. 4Нег дәкҗ тедниг цуглрхла, Исус теднд закв: – Ерусалимас бичә һартн. Болв Мини Эцкин келсн Әрүн Сәкүс күләтн. Та Нанас энүнә тускар бас соңслат. 5Йохан тадниг уснд кирслв. Нег цѳѳкн хонгас тадн Әрүн Сәкүс авхит. 6Сурһульчнр хамдан цуглрад Исусас иигҗ сурв: – О, Деед Эзн, Израилин ориг сулдхх болн шинәс босхх цаг ирсмн болвза чамд? 7Тернь келв: – Тѳрүц тана керг уга. Тер цаг кезә учрхиг һанцхн Бурхн мини Эцк шиидх. 8Әрүн Сәкүсн тадн деер бууһад ирхлә, чидл-күч авхит. Тиигәд Ерусалимд, цуг Йудьяд, Шамарьяд болн нань цуг һазрар нанд герч болхит. 9Тиигҗ келлһнләнь, хәләһә бәәтл Исус деегшән теңгрүр ѳѳдлҗ үүлн заагт уга болҗ одв. 10Тедниг теңгрүр ширтҗ хәләҗәхлә, генткн хаҗуднь цаһан хувцта хойр залу күн үзгдв. 11– Һалилья һазрин залус, юуһинь теңгр тал хәләһәд зогсҗанат? Тадниг хәләһә бәәтл теңгрүр авгдсн Исус тер кевтән ѳѳдлснләһән әдл хәрү бууҗ ирх, – гиҗ тедн келв. 12Терүнә хѳѳн олив модна уулас бууһад, тедн Ерусалим тал хәрҗ ирцхәв. Ерусалимас тер уул нег дууна шаху һазрт бәәнә. 13Ирн тедн герин деерк хорад цуглрв. Исусин сурһульчнрин нерднь эн: Пётр, Йохан, Яков, Андрей, Пилип, Томас, Бар-Толма, Матай, Алпана кѳвүн Яков, Зилот багин гешүн Шимон болн Йуда, Яковин ах. 14Цугтан санан-седкләрн негдәд оньдин мѳргцхәв. Теднлә хамдан нег цѳѳкн күүкд улс, Исусин эк Мирьям болн Исусин дүүнр ирдг болв. 15Нег дәкҗ тиигәрән зун хѳрн шаху улс ирҗ. Пётр тиигхд босад келҗ: 16– Манахс, Бурхна Бичгт Исусиг бәрҗ авсн улс дахулҗ ирсн Йудан тускар бичсн үгмүд күцх зѳвтә бәәсмн. Тер үгмүд Давидәр дамҗад Әрүн Сәкүсн келсмн. 17Йуда мана багин гешүн билә, яһад гихлә, тер бас маднла хамдан Бурхнд церглхәр суңһгдла. 18Му йовдл һарһад олсн мѳңгәр тер һазр хулдҗ авч. Тиигәд унад, дор ормдан үкәд, геснь буурад, дотркинь һазаран унҗ. 19Энүнә тускар Ерусалимд бәәсн цуг әмтн соңсв. Тиигәд тер һазр теднә тѳрскн келнә янзар Хәкль Демә гиҗ нерәдгдв. Оңданар болхла, «цуста һазр». 20«Йудан бийиннь гернь кезәд чигн эҗгәртхә, нег чигн күн энд бичә бәәтхә», «Түүнә ормд талдан күн ортха» – гиҗ Псалмудын дегтрт бичәтә. 21Тер учрас иштә Йоханыг уснд кирслсн ѳдрәс авн Исусиг маднас салһҗ авсн ѳдр күртл Исусла хамдан оньдин йовдг залусас негинь Йудан ормд шүүҗ авх кергтә. Тер күн маднла әдл Исусин әмдрллһнд герч болх йоста. 23Хойр күүнә нер дуудв: Бар-Себа эс гиҗ Юст гидг нертә Йосипиг болн Матийиг. 24– О, Деед Эзн! Та күн болһна седклинь меднәт. Ода Йудан сулдхсн ормд кѳдлхинь болн апостолмудын тоод орхиг йилһҗ авсан зааһад медүлтн! – гиҗ апостолмуд мѳргв. 26Кенинь йилһхәр җирв хайв. Җирв Матийд тусв. Тиигәд Матий арвн негн апостолмудын тоод арвн хойрдгч болҗ орв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\