АПОСТОЛМУД 10

1Кесәрьяд Италин гиҗ нерәддг цергин ахлач Карнэль гидг күн бәәҗ. 2Карнэль Бурхнд шүтдг угатя әмтнд тусан күргдг эврәннь ѳрк-бүләрн Бурхиг күндлҗ, даңгин мѳргдг бәәҗ. 3Нег ѳдр үдин хѳѳн һурвн часин алднд Карнэльд үзгдл үзгдв. Бурхна элч ѳѳрдҗ ирсиг тер тодрхаһар үзв. – Карнэль! – гиҗ тер келв. 4– О, Деед Эзн! Танд юн кергтә? – гиҗ келн Карнэль әәмцҗ хәләв. – Чини седкләрн мѳргҗәсичнь угатя улст нѳкд болдгиг Бурхн деерәс үзҗәлә. 5Йопад кү илгәһәд Пётр гидг нертә Шимониг дуудулҗ ав. 6Теңгсин хаҗуд бәәх арс идәлдг Шимона герт гиичлҗәнә, – гиһәд Бурхна элч келв. 7Бурхна элчиг йовҗ одхлань Карнэль итклтә Бурхнд шүтдг нег цергчиг болн эврәннь хойр зарцан дуудҗ авв. 8Теднд учрсн йовдлын тускар келәд, Йопа балһснур илгәв. 9Маңһдуртнь йовулсн улс балһснд күрч йовхла, Пётр үдлә мѳргүл кехәр герин деед давхрт һарв. 10Тер ѳлсҗ йовҗ. Әмтн хот кех хоорнд Пётр мѳргүлд шүтәд авлгдв. 11Генткн терүнд үзгдл үзгдв. Теңгр зааград, ик бүркәгин бәәдлтә юмн һазрур бууҗ ирв. Түүнә дѳрвн ѳнцгиг күн бәрсн мет бәәҗ. 12Терүн дотр зүсн-зүүл дѳрвн кѳлтә юмс, шовуд болн мѳлкдг тоотс йовҗ. 13– Пётр, бос! Эднәс негинь алад ид, – гисн дун деерәс соңсгдв. 14– О, Деед Эзн, тѳрүц болшго! Би иим бузр әмтә-киитә юмсиг идҗ чадшгов, – болҗ Пётр хәрү ѳгв. 15Тиигҗ келхләнь, деерәс хойрдад дун соңсгдв. – Бурхн цеврлсн юмиг бузр гиҗ бичә сан. 16Иигҗ келсн күүндвр һурв дәкҗ соңсгдв. Дарунь аңгудта ик бүркәг деегшән теңгрт ѳрггдәд уга болҗ одв. 17Пётр эн йовдлын тускар ухалҗ бәәтл, Карнэлин йовулсн һурвн күн Шимона гер альд гиҗ әмтнәс сурад, хашан үүднд күрәд зогсв. 18– Пётр нертә Шимон, гиич, энд бәәнү? – гиһәд хәәкрәд сурлдв. 19Пётр болхла үзснәннь тускар ухалад зогса билә. – Эн һурвн күн чамаг хәәҗ йовна, – гиҗ Әрүн Сәкүсн Пётрт келв, – 20Босад дорагшан бу. Тѳрүц юмнд алңтрлго, эдниг дахад йов. Эдниг би илгәләв. 21– Тана хәәҗәсн күүнтн бив. Юн кергәр ирвт? – гиҗ Карнэлин илгәсн улсла Пётр күүндв. 22– Мадниг цергин ахлач Карнэль илгәв. Әрүн Бурхна элч чамаг гертән дуудҗ авад, чини келхиг соңстха гиҗәнә. Карнэль чик седклтә болн Бурхнд шүтдг күн, Йудья улс цугтан терүг күндлнә, – гиһәд тедн келв. 23Ирсн улсиг Пётр герт орулад гиичлүлв. Маңһдуртнь Пётр нег цѳѳкн ах-дүүһән дахулад Йопас һарад йовв. 24Ѳдр ѳнҗәд тедн Кесәрьяд күрв. Карнэль күләҗәсмн бәәҗ. Эдниг ирх гиһәд эврәннь элгн-садан, ѳѳрхн үүрмүдән дуудҗ авад, 25Пётриг орҗ ирхләнь, Карнэль тосад кѳлднь сѳгдәд күндлв. 26– Бос! Би эгл күмбв, – гиҗ Пётр келәд терүг босхв. 27Пётр Карнэльта күүндн йовҗ герт орв. Тенд олн улс цуглрсн бәәҗ. 28– Евреймүдт буру номта улсла ѳѳрдҗ күүндх зѳв угаг тадн меднәт. Болв Бурхн нанд нег чигн кү бузр гиҗ санх зѳв ѳгсмн уга. 29Тиигәд би нег чигн сурвр тәвлго, тана дуудулсар ирв. Ямаран кергәр дуудулсан ода келтн? – гиҗ Пётр сурв. 30– Дѳрв хонҗана. Иим цагла үдин хѳѳн дѳрвн часла эврәннь гертән мѳргүл кеҗәләв. Генткн мини ѳмн гилвксн цаһан хувцта күн ирәд зогсв. 31Тер нанд келҗәнә: «Карнэль! Чини седкләрн зальврҗаснчнь угатя әмтнд нѳкд болсн тоот, чини үүл цугтан Бурхнд үзгдәд йовҗ. 32Йопа тал кү илгәһәд, Пётр гидг нертә Шимониг дуудҗ ав. Тер Теңгсин хаҗуд бәәх арс идәлдг Шимона герт гиичлҗәнә». 33Би тер дарунь кү илгәвүв. Ирснчнь әвр сән болв. Ода бидн Бурхна ѳмн Деед Эзнә келсиг чамас соңсхар хурвидн, – гиһәд Карнэль хәрү ѳгв. 34– Ода ирҗ нанд Бурхн кен чигн күүг йилһдгонь сәәнәр медгдҗәнә. 35Болв ямаран болв чигн келн улс заагт Терүнәс әәсн, үнн седкләрн чикәр бәәсн күн Терүнд тааста. 36Бурхн Израилин улст Исус Христосар дамҗад эвтә җирһлин туск зәңг илгәсиг тадн меднәт. Исус – цуг улсин Деед Эзн болҗана. 37Һалильяс экләд Йохана әмтиг уснд кирслснә хѳѳн Йудья һазрт эргндән учрсн йовдлмудын тускар тадн меднәт. 38Назаретин Исусиг Бурхн Әрүн Сәкүсәрн болн күчәрн дүүргв. Тер йовад эрлгт авлгдсн олн улсиг гемәс эдгәв. Яһад гихлә, Бурхн Исусла хамдан бәәв. 39Йудьян орн-нутгт болн Ерусалимд Исус ю кесинь бидн герчлҗ чадхвидн. Йудья улс аш сүүлднь Терүг кирст хадад алв. 40Болв һурвдгч ѳдртнь Бурхн Терүг әмдрүлв. Тиигәд Исус Бурхна дурар ончта әмтн тал ирдг болв. 41Олн күн Терүг үзсмн уга. Болв бидн, Бурхна шүүҗ авсн герчнр, үзвидн! Бидн Исусиг әмдрснә хѳѳн хамдан хот идәд уулавидн. 42Би әмд улсин болн үксн улсин зарһ кех Бурхна заясн зарһчв, – гиһәд олн-әмтнд герчлҗ цәәлһҗ ѳгтн гисн заквр маднд ѳгв. 43Терүнд үнн седкләрн иткдг күүнә килнцинь Бурхн тәвҗ ѳгх гиһәд әәлдәчнр цугтан герчлҗәлә, – гиҗ Пётр келв. 44Пётриг иигҗ келҗәх цаглань соңсҗасн улс деер Әрүн Сәкүсн буув. 45Пётрлә хамдан ирсн Йудья улс буру номта улст Әрүн Сәкүс ѳгснд алң болв. 46Тедниг меддго келәр келәд, Бурхиг буульҗасиг эдн соңсла. 47– Маднла әдл Әрүн Сәкүсәр дүүрсн эдниг уснд кирслх гихләнь зогсаҗ болхий? – гиһәд Пётр сурв. 48Исус Христосин нернә тѳлә уснд кирслхиг Пётр теднд заав. Пётриг бас нег цѳѳкн ѳдр хамдан бәәхиг тедн эрв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\