АПОСТОЛМУД 12

1Эн цагла евреймүдин хан Херод чонҗин гешүдин зәрмнь бәрнә. 2Йохана ах тер Яковиг үлдәр чавчад алх заквр ѳгнә. 3Тер йовдл евреймүдт таасгдҗахиг үзәд, Херод Пётриг бас бәрнә. Тер цагт «Исәд уга һуйрин» сән ѳдрмүд бәәҗ. 4Херод Пётриг бәрҗ авад түүрмд суулһна. Түүрмиг дѳрвн баг цергүд манв. Баг болһнднь дѳрвәһәд кү заав. Песахин байрин чилгчәр Херод олн улсин ѳмн Пётрин зарһ иләр кехәр шиидв. 5Тиигәд Пётр түүрмд бәрәтә. Иткдг улс Пётрт Бурхн туслтха гиһәд мѳрглднә. 6Олн улсин зарһд һарһхин ѳмн сѳ Пётриг хойр маначин хоорнд цевәр танлҗ унтулна. Үүдн хоорнднь бас маначнр зогсҗала. 7Генткн сѳѳни ѳрәллә Бурхна элч үзгдәд, Пётрин бәрәниг герләр асав. Бурхна элч Пётриг хәврһәрнь түлкәд серүлнә. 8– Шулуһар бос! – гиҗ келхләнь, Пётрин һартнь бәәсн цев эврән шувтрад унҗ одна. – Бүсән бүсләд, буршмган болн хувцан ѳмсәд намаг дах. 9Пётр дахад һарна. Бурхна элчин кеҗәх тоот үнндән болҗах угаг Пётр медҗ чадад бәәв. Пётр үзгдл гиҗ тоолв. 10Эдн негдгч маначнриг давад һарна. Хойрдгч маначнриг давад һарна. Дарунь балһсн тал һардг тѳмр үүднд күрнә. Теднә ѳмн үүдн эврән секгднә. Тендәсн һарад тедн нег уульнциг күццднь давҗ йовтлнь генткн Бурхна элч уга болҗ одна. 11– Нанд Деед Эзн элчән илгәсиг ода би йосндан медҗәнәв. Намаг евреймүд алх гиҗәсн үкләс болн Херодын һарас тер сулдхв, – гиҗ Пётр ухаһан сергхлә келв. 12Учрсн йовдлыг сәәнәр медҗ авчкад, Пётр Мирьямин герүр ирнә. Тернь Марк гидг Йохана эк. Тенд олн улс мѳргхәр цуглрчксн бәәҗ. 13Пётр хашан үүд цокна. Терүг соңссн зарц Рода гидг күүкд күн һарч ирнә. 14Пётриг дууһарнь таняд, Рода байрлхларн үүдән тәәллго хәрү гүүнә. – Пётр үүдн хоорнд зогсҗана! – гиҗ тер зәңглв. 15– Зүүлҗәдг болвзач? – гиҗ теднь келнә. – Мини келсн үнн! – гиҗ Рода дәкн-дәкн давтв. – Пётрин элч болх, – гиҗ тедн санна. 16Пётр болхла зогсл уга үүд цокад бәәв. Болв үүдиг секхлә, зогсҗасн Пётриг үзәд цугтан ѳврцхәнә. 17Пётр цуглрсн улсиг тогтнулхар һарарн докъя ѳгнә. Тедн тагчг боллдв. Түүрмәс бийинь Деед Эзн яһҗ һарһсиг әмтнд Пётр келҗ ѳгнә. – Яковд [Исусин дү чигн болх] болн талдан ахнрт энүнә тускар келҗ ѳгтн, – гиҗ келчкәд, Пётр һарад талдан һазрур йовна. 18Ѳрүнднь цергүд дунд баһ биш үүмлдән болна. Пётрлә юн болсиг цугтан медл уга бәәҗ. 19Херод болхла Пётриг сәәнәр хәәҗ олх заквр ѳгв. Болв Пётр олдсмн уга. Тиигхлә Херод цергүдиг мѳшкәд, тедниг алх заквр ѳгнә. Дәкәд Херод Йудьяс Кесәрьяд одад зѳвәр бәәнә. 20Херод Тир болн Сидон балһсна улсла цүүгәтә бәәҗ. Тедн Херодла харһхар седҗәҗ. Хаана бәәшңгин дааврта цергләч Бластиг бий талан уңһаҗ авад, дән-даҗг угаһар бәәхиг сурлдна. Тиигәрән ирхлә, теднә орн-нутг Херодын орн-нутгас хот-хол авдг бәәҗ. 21Херод темдглсн ѳдртән хаана хувцан ѳмсәд, ширә деерән сууһад, олн әмтнд үг келнә. 22– Энтн күүнә дун биш, Бурхна дун! – гиһәд олн улс буульна. 23Херод Бурхиг эс күндлснд тер ормдан Бурхна элч терүнд гем ѳгнә. Херод әмдәр ѳтнд идүлгдәд үкнә. 24Тер цагт Бурхна ном улм ѳсәд, тарад иткгдв. 25Бар-Наба Шаул хойр даалһвран күцәчкәд, Ерусалим тал хәрү ирв. Тедн Марк гидг Йоханыг дахулсмн бәәҗ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\