АПОСТОЛМУД 13

1Антиохин чонҗд әәлдәчнр болн багшнр бәәҗ: Бар-Наба, Шимон гидг Нигер, Күрәнәс Луки, Херод хаанла хамдан сурһмҗ авсн Менәхем болн Шаул. 2Тедниг мацг бәрәд, Деед Эзнд мѳргҗәсн цагт Әрүн Сәкүсн иигҗ келнә: – Бар-Наба Шаул хойриг Нанд салһҗ ѳгтн. Эн хойриг Би онц заквр күцәтхә гиҗ дуудлав. 3Тиигәд тедн мацган бәрәд зальврад, Бар-Наба Шаул хойрт һаран тәвҗ әдсләд йовулна. 4Әрүн Сәкүсәр илгәгдсн Павел Бар-Наба хойр Селюкьяд одв. Тендәсн тедн Кипрүр усар йовцхав. 5Саламд ирәд тедн евреймүдин хурлд Бурхна Үг цәәлһҗ ѳгнә. Йохан бас теднлә хамдан бәәһәд, теднд нѳкд болна. 6Эдн арлын нег захас телтр захд одад, Папост күрнә. Тенд тедн илвтә худлч болн худл әәлдәч еврейин Бар-Исусла харһна. 7Эн күн арлын һардач Павел-Сергейин үр бәәҗ. Ухата Павел-Сергей Бар-Наба Шаул хойриг дуудҗ авхларн Бурхна ном соңсхар седнә. 8Элүм илвтә худлч (түүнә грек нерн) болхла, Бар-Наба Шаул хойрла зѳвшәрсн уга. Тер һардач бичә теднд итктхә гиһәд хар санна. 9Павел гидг нертә Шаул, Әрүн Сәкүснәс күч авад, Элүм тал шилтәд хәләнә: 10– Чи, эрлгин кѳвүнч. Чи цуг үнн тоотын дәәснч! Чини ухан-седкл мел худл-хууляр дүүрң. Деед Эзнә һол хаалһиг хаҗилһдгән кезә чи зогсхмбч? 11Деед Эзн чамаг засглх. Чи сохрад, темдгтә цагт нарна герл үзлго бәәхич, – гиһәд Шаул Элүмд келнә. Генткн терүнә нүднә харань буурад, Элүм нааран-цааран түүрчәд кѳтлдг кү хәәнә. 12Һардач энүг үзәд, Деед Эзнә номд алңтрад Бурхнд иткнә. 13Павел ханьмудтаһан Папосас Пампулья гидг һазрин Пергә гидг балһснд усар одна. Йохан тедниг тенд үлдәһәд, хәрү Ерусалимур ирв. 14Тедн болхла Пергәс цааранднь Писидья һазра Антиох тал йовна. Бемб ѳдрлә Павел ханьмудтаһан хурлд орад сууцхав. 15Церглгч заканас болн әәлдәчнрин бичгәс умшад чиләхлә, хурлын ахлачнр теднд иигҗ келнә: – Ахнр! Таднд эн улст урмд орулх үг бәәхлә, буйн болтха келтн. 16Павел босад һаран ѳргәд үгүлв: – Израилин келн улс болн Бурхнас әәдг улс, мини келсиг оньган ѳгәд соңстн. 17Израилин улсин Бурхн мана ѳвкнриг шүүҗ авч. Тиигәд Египетд бәәршлҗәсн цагт Эврәннь улсин тооһинь Бурхн икдүлв. Бурхн эврәннь күчәр тедниг тер орн-нутгас һарһв. 18Дѳчн җилин туршарт Бурхн эҗго, эрм-цаһан кѳдә һазрт тедниг тесҗ даав. 19Тер Кенаан һазрт долан келн әмтиг уга кев. Һазринь хуваһад, эврәннь улст ѳгч. 20Энүг күцәхин тѳлә дѳрвн зун тәвн җил давна. Дәкәд әәлдәч Самулин цаг иртл Бурхн теднд зарһчнриг илгәдг билә. 21Болв олн әмтн бийдән хааг тәвтхә гиҗ сурна. Тиигхлә Бурхн Беньяминә тохмас Кишан кѳвү Шаулыг теднд ѳгнә. Шаул дѳчн җилдән хан болв. 22Хѳѳннь Бурхн Шаулыг хаана ширәһәс буулһад, терүнә ормд Давидиг шииднә. Бурхн Давидин тускар иигҗ герчлнә: «Би Ишайин Давид кѳвүг олҗ авв. Эн күн Мини седклд тааста. Эн Мини зураг кевтнь күцәх күн». 23Бурхн келсән күцәнә. Давидин тохмас Израилин Аврач Исус болв. 24Исусиг ирхин ѳмн ѳргнд Йохан цуг Израилин олн әмтиг килнцтә җирһлән үлдәхиг болн уснд кирслхиг цәәлһҗ сурһна. 25Тер кергән күцәхләрн иигҗ келнә: «Би тадна санҗах күн бишв. Тер күн мини дару ирх. Би болхла Түүнә нам башмгин боодһа тәәлх зѳв угав». 26Ахнр, Абрахамин үрдүд, болн тадн, Бурхнас әәдг улс! Эн әм аврх зәңг маднд илгәгдсмн билә. 27Болв Ерусалимин бәәрн улс болн теднә ахлачнр Исусиг таньл уга, зарһар бурушав. Мана бемб ѳдр болһн умшҗасиг тедн медл уга, әәлдәчин келсиг күцәв. 28Терүг алх дүңгә нег чигн буру йовдл һарһсн юм олҗ чадсмн уга. Тер бийнь Пилатас Терүг цааҗлх зѳв сурҗ авцхана. 29Бурхна номд бичгдсн кевәр цугинь күцәчкәд, тедн кирсәс Исусиг буулһҗ авад, оршахар уулын кѳндәд кевтүлнә. 30Болв Бурхн Исусиг үкләс әмдрүлнә. 31Һалильяс Ерусалимур Исусиг дахад йовхар әмтн кесг ѳдртән Терүг үзнә. Ода болхла, тедн Израилин улсин ѳмн эн йовдлын герчнр болҗана. 32Бидн болхла иим Сән Зәңгиг таднд авч ирвидн. Бурхн мана ѳвкнрт ѳгсн үгән күцәһәд мана тѳлә, теднә үрдүдин тѳлә Исусиг үкләс әмдрүлв. «Чи Мини кѳвүн. Эндр Би Чини Эцк болв», – гиһәд Бурхна номин хойрдгч псаломд бичәтә. 34Терүнә цогц кезәд чигн әгршгоһар Бурхн Терүг әмдрүлв. Энүнә тускар иим үг келв: «Давидт ѳгсн үгәрн әрүн йоста ач-тусан чамд күргнәв». 35Энүнә тускар бас иигҗ бичәтә: «Танд шүтдг зарциг шора кеҗ әгрәхшт». 36Давид эврә үйин улсла бәәсн цагтан Бурхна зура күцәҗәв. Давид ѳңгрв. Терүг ѳвкнриннь хаҗуд оршав. Давидин цогц әгрв. 37Болв үкләс Бурхна әмдрүлсн Исус әгрсн уга. 38Тиигәд ахнр, медҗ автн. Эндр тана килнцтн Исуст тәвгдх гиҗ цәәлһгдҗәнә. 39Терүнд иткдг улс цуһар килнцәс сулдхгдх. Яһад гихлә, Мошен закан тадниг олн килнцәс сулдхҗ чадсмн уга. 40Әәлдәчнрин келсәр һардгоһар бийән саглтн. 41«Му йорта улс! Тана ѳдрмүдт Намаг нег юм күцәҗәхиг үзхләрн тадн алң болхит. Кен чигн эн тоотыг цәәлһҗ ѳгсн бийнь тадн эс иткснәс иштә үкхит», – гиҗ келв. 42Павел Бар-Наба хойриг хурлас һарч йовхлань, ирх бемб ѳдр бас энүнә тускар келҗ ѳгтхә гиҗ тенд бәәсн улс тедниг сурцхав. 43Олна хург чилснә хѳѳн Павел Бар-Наба хойриг олн евреймүд болн иудаизмд хүврсн улс дахлдна. Тедн эдниг Бурхн хәәрлтхә гиһәд иткүлҗ келҗ ѳгнә. 44Ирх бемб ѳдрлә Деед Эзнә ном соңсхар балһсна бәәрн улс цугтан гишң цуглрна. 45Евреймүд болхла әмтн олар цуглрснд үлү үзәд, Павелын келсиг бурушаҗ му келцхәв. 46– Түрүн болҗ Бурхна номиг таднд цәәлһҗ ѳгх зѳвтә биләвидн. Зуг тадн энүг һолад, мѳңк җирһләр бәәшгоһар седҗәхләтн, бидн буру номта улс тал однавидн. 47Деед Эзн маднд иигҗ закв: «Би чамар буру номта улст герл ѳгчәнәв. Чамар дамҗад Бурхн цуг орчлңгиг авртха!» – гиҗ Павел Бар-Наба хойр зѳргтәһәр келцхәв. 48Энүг соңссн буру номта улс байрлад, Деед Эзнә номиг туурулад, мѳңк җирһл ѳгхәр шүүҗ авсн улс цуһар Христост иткнә. 49Деед Эзнә ном тер һазрар делгрв. 50Болв евреймүд байн ѳрк-бүлин күүкд улсиг болн балһсна ахлачнриг түкрәд, Павел Бар-Наба хойриг бурушахар гетлднә. Тиигәд эврәннь һазрас тедниг кѳѳнә. 51Павел Бар-Наба хойр эс зѳвшәрҗәхән медүлхәр хувцна хормаһиннь шораһинь саҗчкад, Иконь тал одна. 52Сурһульчнр болхла байрар болн Әрүн Сәкүсәр дүүрцхәнә.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\