АПОСТОЛМУД 14

1Павел Бар-Наба хойр Иконьд ирәд, евреймүдин хурлд орна. Бурхна Үгән цәәлһҗ эклхлә, евреймүд болн буру номта улс олар Исус Христост иткдг болв. 2Христост иткдго евреймүд буру номта улсин экин эргүләд ахнр-дүүнрин ѳмнәс түркв. 3Павел Бар-Наба хойр Иконьд удан бәәҗ. Тедн зѳргтәһәр Деед Эзнә тускар цәәлһвр кеҗ. Деед Эзн апостолмудт ѳвәрц болн онц темдг һарһх чидл ѳгәд, теднә келсн үг үнн болҗана гиҗ лавлв. 4Тер хоорнд хотна бәәрн улс хойр әңгрв. Теднәс нег әңгнь Йудья улсиг дѳңнв. 5Буру номта улс болн евреймүд эврәннь ахлачнртаһан хамдан негдәд апостолмудыг муурулхар седнә. Тедн апостолмудыг чолуһар цокхар седв. 6Энүнә тускар Павел Бар-Наба хойр медчкәд, Луканья һазрт бәәсн Лустр Дербә хотар болн эргнд бәәх хотд орҗ зулв. 7Тендән Сән Зәңгән цааранднь цәәлһҗ ѳгв. 8Лустр гидг хотнд экәсн тѳрҗ һарсн ѳдрәс авн хойр кѳлнь тәкрсн күн бәәҗ. 9Тер күн Павелын келсиг сүзгән ѳгәд соңсв. Павел терүг хәлән терүнд эдгх иткл бәәсиг медв. 10– Бос! Кѳл деерән зогс! – гиҗ Павел чаңһур келв. Иигҗ келхләнь, тер күн босад йовдг болв. 11Павелын һарһсн йовдлыг олн-әмтн үзәд Луканьян келәр: – Теңгрәс күүнә дүрстә бурхд бууҗ ирв, – гиһәд хәәкрлдв. 12Бар-Набад Зүс гидг бурхна нер ѳгч. Павелд болхла икәр келснднь Гермес бурхна нер ѳгв. 13Хотнас хол биш Зүс бурхна сүм бәәҗ. Тер сүмин гелң болн хотна улс Павел Бар-Наба хойрт тәкл тәкхәр седв. Тегәд тедн Павел Бар-Наба хойрт бухс нерәдхәр, деернь титм ѳлгәд балһсна үүднд авч ирнә. 14Павел Бар-Наба хойр энүг соңсад, деерк хувцан шуулад, олн-әмтн дундаһур гүүһәд иигҗ хәәкрнә: 15– Залус! Тадн ю кеҗәхмт? Бидн таднла әдл улсвидн. Бидн таднд Сән Зәңг цәәлһхәр ирвидн. Эврәннь шүтән бурхна ормд Әмд Бурхнд итктн. Теңгр, һазр, теңгс һурвиг болн цуг дотрнь бәәсн тоотыг үүдәсн Бурхна тускар бидн таднд цәәлһҗ келҗ ѳгхвидн. 16Бурхн олн-әмтнд урднь эврәннь хаалһар йовх зѳв ѳгчәв. 17Бийиннь ач-тусан иигҗ герчлҗ: теңгрәс хур орулад, урһциг элвг-делвг кеһәд, идх-уух хот ѳгәд, зүркиг байрар дүүргҗ батлв. 18Иим үг келсн бийнь Павел Бар-Наба хойр улсиг тәкл тәклһнәс әрә гиҗ зогсав. 19Цуглрсн улс дунд Антиохин болн Иконин евреймүд ирҗ, апостолмудын келсиг бурушаһад, олн-әмт түкрәд, Павелыг чолуһар шивүлв. Павелыг үкснд тоолад, хотна захд һарһад хайв. 20Болв сурһульчнр болхла терүнә цогцин ѳѳр цуглрхла, Павел босад хәрү хотнд одв. Маңһдуртнь Павел Бар-Наба хойр Дербә тал йовцхав. 21Павел Бар-Наба хойр Дербә гидг хотнд ирәд, Исус Христосин тускар олн-әмтнд цәәлһҗ келҗ медүлв. Эн учрар Христост иткдг сурһульчнр тооһарн икдв. Хәрү һарад Лустр, Иконь, Антиох тал йовв. 22Тедн сурһульчнриг Христост иткдгиг улм батлв. – Бурхна орн-нутгт орхин ѳмн мана хаалһд дала зовлң харһх, – гиҗ тедн келв. 23Павел Бар-Наба хойр чонҗ болһнд ахлачнр шүүҗ авад, мацг бәрәд, зальврад тедниг итксн Деед Эзнә һарт ѳгв. 24Дарунь апостолмуд Писидья һазрар дәврәд, Пампулья тал ирнә. 25Тедн Пергәд Бурхна ном цәәлһҗ келҗ ѳгәд, цааранднь Аталья тал йовв. 26Атальяс һарад, хәрү Антиох тал усар йовв. Урднь тер һазрт тедниг ахнр-дүүнр Бурхнд даалһв. Апостолмуд Бурхна кергиг күцәһәд хәрү ирцхәв. 27Павел Бар-Наба хойр Антиохд хәрү ирәд, чонҗин улсиг цуглулад, теднәр дамҗҗ Бурхн ю кесиг, буру номта улсиг Исус Христост иткүлсиг келҗ ѳгв. 28Тенд Павел Бар-Наба хойр Христост иткдг улстаһан удан бәәв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\